MENU

Ethical Trading Initiative Base Code (ETI)

Włącz się w poprawę warunków pracy osób zatrudnionych w łańcuchach dostaw z Ethical Trading Initiative Base Code (ETI)

ETI jako międzynarodowa organizacja zrzeszająca firmy, organizacje pozarządowe i związki zawodowe promuje poprawę warunków pracy osób zatrudnionych w łańcuchach dostaw, a tym samym zasady etycznego postępowania w biznesie. Wspiera idee etycznego handlu – brania odpowiedzialności za warunki pracy pracowników którzy tworzą sprzedawane produkty. W większości ta sytuacja dotyczy krajów w których prawa pracownicze są niewystarczające lub nie egzekwowane.

ETI jest autorem kodeksu etycznego, który jest wdrażany wśród organizacji. Formułuje minimalne standardy organizacyjne w obszarze systemu zarządzania i zatrudniania:

  • dobrowolność zatrudnienia
  • wolność zrzeszania się pracowników
  • warunki pracy i niekorzystanie z pracy dzieci
  • godziwa płaca i odpowiedni czas pracy
  • zakaz dyskryminacji i nieludzkiego traktowania
  • uregulowany stosunek pracy

Włączając zasady ETI w funkcjonowanie organizacji, Państwa firma przyczyni się do kształtowania zrównoważonego rozwoju, a dzięki możliwości wymiany doświadczeń na tej płaszczyźnie będzie mogła poznać i wdrożyć dobre praktyki w tym zakresie. Istotna w tym zakresie jest niezależność i weryfikacja wyników podejmowanych działań. Raportowanie z tego zakresu gwarantuje, że są Państwo ambasadorami ETI, a Państwa system zarządzania spełnia międzynarodowe uregulowania.

Oferujemy Państwu naszą pomoc w tym zakresie.