MENU
    1. Usługi
    2. Certyfikacja
    3. Systemy
    4. Recykling ZSEiE
Businessman Holding Garbage Can With Obsolete Office Equipment

Audyty zewnętrzne w branży ZSEiE

Każdego roku do dnia 30 kwietnia, Organizacje Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Zakłady Przetwarzania są zobowiązane do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego.

Podstawą przeprowadzenia audytu są przepisy Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1895) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz.U z 2019r., poz. 798).

Jaki jest CEL auditu?

 

Celem audytu jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania, w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania prowadzonych przez prowadzącego zakład przetwarzania.

 

 

Kto może przeprowadzić audyt?

Audyt jest przeprowadzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

TÜV NORD Polska jest akredytowanym weryfikatorem środowiskowym (akredytacja PCA nr. PL-V-0001)

 

 

W jaki sposób przeprowadzany jest audyt?

 

Audyt polega na sprawdzeniu dokumentacji i ocenie spełniania wymogów, o których mowa w wyżej wymienionym, rozporządzeniu. Audyt organizacji odzysku przeprowadza się w jej siedzibie, natomiast audyt zakładu przetwarzania przeprowadza się w zakładzie przetwarzania oraz w miejscu, gdzie prowadzący zakład przetwarzania przechowuje dokumentację. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden zakład przetwarzania, audyt przeprowadza się w każdym z zakładów.

Audyt kończy się podpisaniem przez audytora sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

 

Koszt audytu

Koszty przeprowadzenia audytu obciążają organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo prowadzącego zakład przetwarzania.

W celu uzyskania szczegółowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska
tel. kom. +48 603 890 664

+48 32 786 46 47

m.golab@tuv-nord.pl