MENU

Audyt zewnętrzny – recykling opakowań

Na podstawie art. 51 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i dalej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR

każdy Przedsiębiorca:

  • prowadzący proces recyklingu lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie odpadów pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400Mg
  • eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych i wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPO lub EDPR o masie przekraczającej 400Mg

musi poddać się obowiązkowi przeprowadzeni auditu zewnętrznego prowadzonego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Jaki jest CEL auditu?

Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR, dokumentach DPO, dokumentach EDPR, dokumentach EDPO oraz dokumentach celnych i fakturach, o których mowa w art. 2ust. 3 (Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), wystawionych w roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

 

Kiedy należy przeprowadzić audyt?

Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.

 

Jakie są korzyści dla branży?

  • Dla Organizacji Odzysku: uporządkowanie rynku, promowanie recyklerów zapewniających odpowiedni poziom organizacyjno-techniczny i spełniania wymagań prawnych, eliminowanie recyklerów stwarzających ryzyka dla organizacji odzysku i systemu odzysku. 
  • Dla RECYLKERÓW: zwiększenie szans na współpracę z organizacjami odzysku, eliminowanie nieuczciwej konkurencji. 
  • Dla Administracji: uporządkowanie rynku, eliminowanie recyklerów stwarzających ryzyka dla systemu odzysku.

Koszt audytu

Koszty przeprowadzenia audytu obciążają Przedsiębiorcę objętego obowiązkiem przeprowadzenia rocznego audytu.

W celu uzyskania szczegółowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Gołąb

Manager ds. certyfikacji
tel. kom. +48 603 890 664

+48 32 786 46 47

m.golab@tuv-nord.pl