MENU

PN-N-18001 / BS OHSAS 18001

Opisane systemy zarządzania są wzorowane na Systemie Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001. Obie normy powstawały równocześnie w roku 1999 r w Polsce i Wielkiej Brytanii. Autorzy norm nie komunikowali się ze sobą.

PN-N 18001 jest polską normą określającą wymagania dotyczące skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Norma polska dla bhp ma inny podział treści na rozdziały niż norma brytyjska. Rozdziały te obejmują nieco inne zakresy zagadnień. Niemniej wymagania w niej zawarte są niemal identyczne z brytyjskimi.

BS OHSAS 18001 jest brytyjską normą określającą wymagania dla zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy (OHSAS).

Norma brytyjska dla OHSAS jest bliźniaczo podobna do normy ISO 14001. O ile norma środowiskowa zajmuje się aspektami środowiskowymi to norma OHSAS zajmuje się zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Szczególnie uwypuklone w BS OHSAS 18001 są wymagania dotyczące oceny zgodności, a w PN-N-18001 rozszerzone są wymagania dotyczące zakupów i podwykonawstwa (BHP).

Podstawowym celem obu norm jest usystematyzowanie działań na rzecz profilaktyki wypadkowej, ograniczania zagrożeń i doskonalenia warunków pracy. Podobnie jak w Systemie Zarządzania Jakością wg ISO 9001 obowiązuje koncepcja ciągłego doskonalenia. System wymaga ustanowienia polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz zdrowia wraz z higieną. Ważne jest oczywiście przestrzeganie przepisów ustawowych i wszelkich innych wymagań w tym zakresie. Natomiast równie ważne jest monitorowanie spełniania obowiązujących i przyjętych do stosowania działań oraz ocena ich skuteczności.

Sukces stosowania systemu BHP/OHSAS uzależniony jest od zaangażowania zarządu, służb BHP/OHSAS i wszystkich pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Normy funkcjonują w dobrowolnym obszarze certyfikacji. Nie ustanawiają bezwzględnych wymagań dotyczących efektów działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagają jedynie podjęcia zobowiązania wyrażonego w polityce bezpieczeństwa i higieny pracy, że organizacja będzie działała zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz, że zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia.

Korzyści z certyfikacji

Właściwe zarządzanie BHP/OHSAS zmniejsza prawdopodobieństwo zdarzeń wypadkowych i zmniejsza skutki tych zdarzeń dla pracowników. Ważne jest zapobieganie przerwom w pracy, awariom urządzeń, zakłóceniom procesów oraz kosztów z tym związanych. Poprawa warunków pracy umożliwia wzrost wydajności pracy. Poprawia się wizerunek firmy w oczach pracowników i zainteresowanych stron, w tym klientów i urzędów.

  • Zarząd i właściciele firmy ponoszą mniejsze ryzyko niedotrzymania terminów dostaw do klienta, nieprzewidzianych strat finansowych i wizerunkowych, odpowiedzialności prawnej. Nie bez znaczenia jest zapobieganie chwilowej lub trwałej utracie wykwalifikowanych pracowników.
  • Certyfikacja Systemu Zarządzania B H P / OHSAS służy organizacjom do wykazania zainteresowanym stronom, że odpowiedni system jest w organizacji wdrożony i utrzymywany. Certyfikat jest wydawany po sprawdzeniu przez kompetentnych audytorów, na miejscu w firmie oraz w obszarze działania firmy, spełnienia obowiązujących i przyjętych do stosowania wymagań.

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację lub szkolenie z PN-N-18001 lub BS OHSAS 18001 prosimy o kontakt.

Obowiązek informacyjny certyfikowanego klienta: Klient jest zobowiązany do informowania Jednostki Certyfikującej o wystąpieniu poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, na przykład poważnego wypadku lub poważnego naruszenia przepisu prawa powodującego konieczność zaangażowania kompetentnego organu regulacyjnego.


Zgłoś incydent: info@incydent.tuv-nord.pl

 

Adam Prysok

Krajowy Manager Sprzedaży ds. Certyfikacji
+48 32 786 46 40

+48 609 716 390

a.prysok@tuv-nord.pl