MENU
  1. Usługi
  2. Certyfikacja
  3. Systemy
  4. ISO 50001

System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 jest wzorowany na systemie zarządzania środowiskiem ISO 14001. Model systemu oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia.

Norma ISO 50001 zawiera wymagania, które mogą być w sposób obiektywny auditowane i co warte podkreślenia zawiera wymaganie dotyczące efektów działalności energetycznej. Jest to norma wymagająca zaangażowania wszystkich służb na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza najwyższego kierownictwa. Istotą systemu jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii (oraz wymagań prawnych i innych, które mają zastosowanie do tych obszarów oraz odpowiednie zarządzanie zużyciem energii w tych obszarach). Podstawowym zadaniem normy jest osiąganie i poprawa efektywności energetycznej w sposób wykazujący efekty (w tym ekonomiczne) przyjętych rozwiązań.

Informacja w odniesieniu do wymagań normy ISO 50001:2018

Informujemy, że 21.08.2018 opublikowane zostało wydanie normy ISO 50001:2018 Energy management systems -- Requirements with guidance for use. Zastępuje ono dotychczas obowiązujące wydanie. IAF (International Acreditation Forum) ustaliło trzyletni okres przejściowy dla wdrożenia wymagań normy ISO 50001:2018 tj. do dnia 21 sierpnia 2021 r. W związku z powyższym, wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność z normą ISO 50001:2011, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące stracą ważność z końcem okresu przejściowego, tj. 21 sierpnia 2021 r.

Po 18 miesiącach od daty opublikowania powyższej normy, tj. od 21 lutego 2020 r., nastąpi zaprzestanie prowadzenia auditów, w tym auditów początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji, na zgodność z wymaganiami normy ISO 50001:2011.
Oznacza to, że organizacja wnioskująca o certyfikację powinna spełniać wymagania nowego wydania normy jeśli audit odbędzie się po 21.02.2020 r. Audity nadzoru i ponownej certyfikacji po tym terminie będą prowadzone także wg nowego wydania normy bez względu na stan przygotowania audytowanej organizacji do spełniania wymagań normy ISO 50001:2018. W czasie takiego auditu, w organizacji mającej system wg starego wydania normy, auditorzy będą oceniać spełnianie wymagań obu wydań norm. Zgodność z ISO 50001:2011 będzie wnioskowała utrzymaniem dotychczasowego certyfikatu. W raporcie z auditu będą zawarte także spostrzeżenia auditorów dotyczące niespełniania wymagań ISO 50001:2018. Te spostrzeżenia nie będą miały wpływu na wynik auditu. Sądzimy, że taka praktyka pomoże naszym klientom w dostosowaniu systemu do nowego wydania normy.

Przejście na wymagania nowej normy może nastąpić podczas auditu ponownej certyfikacji (recertyfikacji), auditu nadzoru lub auditu dodatkowego, które będą przeprowadzone w okresie przejściowym. Nowe wydanie zawiera nowe wymagania, które muszą być podczas auditu ocenione. Wymaga to zwiększenia nakładu czasu auditowego w czasie auditu przejścia.
Dodatkowy nakład czasu dla auditu przejścia jest zdefiniowany w następujący sposób:

 • 10 % czasu trwania, jednak nie mniej niż 2 godziny na miejscu podczas auditu ponownej certyfikacji
 • 20 % czasu trwania, jednak nie mniej niż 4 godziny na miejscu podczas auditu nadzoru 
 • czas trwania w ramach auditu dodatkowego jest ustalany indywidualnie.

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował Normę PN-EN ISO 50001:2018-09 (wersja angielska).
Główna zmiana w normie związana jest z dostosowaniem struktury normy do HLS (high level structure) identycznej jak w normie ISO 9001:2015.

Uregulowania prawne

System Zarządzania Energią wg ISO 50001 funkcjonuje w obszarze dobrowolnym i nie obowiązują w tym zakresie żadne szczególne wymagania prawne.

Dla kogo jest ISO 50001?

Norma ISO 50001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych. Nie jest wymagane wdrożenie innych systemów zarządzania. Może być stosowana przez dowolną organizację, która zamierza: ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania energią; postępować zgodnie z ustaloną przez siebie polityką energetyczną; wykazać zgodność z normą poprzez potwierdzenie przez strony trzecie (proces certyfikacji).

Celem Systemu Zarządzania Energią jest systemowe zarządzania energią prowadzące do obniżenia kosztów powstawania wyrobu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W normie zdefiniowano m.in. wymogi dla wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacji aktualnego oraz przewidywanego zużycia energii, określenia obszarów znaczącego zużycia energii i określenia planów redukcji jej zużycia, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii w ramach cyklu Deminga PDCA.

SZEn jest szczególnie ważny w przypadku funkcjonowania organizacji w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania regulacjom prawnym dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Istotne dla funkcjonowania normy jest uzyskanie efektu finansowego, wynikającego z wdrożenia SZEn.

SZEn wg ISO 50001 może być stosowana osobno lub w powiązaniu z innymi systemami zarządzania.

Korzyści związane z wdrożeniem systemu zarządzania energią ISO 50001:

dla firmy:

 • określenie polityki w zakresie zużycia energii
 • zmniejszenie kosztów opłat za energię
 • integracja systemu zarządzania energią z innymi systemami zarządzania
 • zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym
 • w firmach, gdzie ma to zastosowanie - integracja z wymaganiami ustawy o efektywności energetycznej

dla otoczenia:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • efekt marketingowy

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji

 • certyfikat ISO 50001 jest atutem marketingowym
 • wykorzystanie potencjału oszczędnościowego i zmniejszenie zużycia energii
 • redukcja kosztów wytwarzania i niższe opłaty za energię
 • usprawnienie zarządzania organizacją (planowanie, ustalanie celów i zadań oraz programów w zakresie energii)
 • zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko
 • większa wiarygodność wobec stron zainteresowanych
 • regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające szybkie wykrycie słabych miejsc powodujących zwiększone użycie energii

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację bądź szkoleniami z ISO 50001:2011 prosimy o kontakt.

Adam Banasik

Kierownik Działu Marketingu
tel. kom. +48 609 538 913

+48 32 786 46 21
Fax: +48 32 786 46 02

oferta@tuv-nord.pl

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska
tel. kom. +48 603 890 664

+48 32 786 46 47

m.golab@tuv-nord.pl