MENU
 1. Usługi
 2. Certyfikacja
 3. Systemy
 4. ISO 50001

System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 jest wzorowany na systemie zarządzania środowiskiem ISO 14001. Model systemu oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia.

Norma ISO 50001 zawiera wymagania, które mogą być w sposób obiektywny auditowane i co warte podkreślenia zawiera wymaganie dotyczące efektów działalności energetycznej. Jest to norma wymagająca zaangażowania wszystkich służb na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza najwyższego kierownictwa. Istotą systemu jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii (oraz wymagań prawnych i innych, które mają zastosowanie do tych obszarów oraz odpowiednie zarządzanie zużyciem energii w tych obszarach). Podstawowym zadaniem normy jest osiąganie i poprawa efektywności energetycznej w sposób wykazujący efekty (w tym ekonomiczne) przyjętych rozwiązań.

Informacja w odniesieniu do wymagań normy ISO 50001:2018

Informujemy, że 31.08.2018 opublikowane zostało wydanie normy ISO 50001:2018 Energy management systems -- Requirements with guidance for use. Ustalono trzyletni okres przejściowy dla wdrożenia wymagań normy ISO 50001:2018 tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r. W związku z powyższym, wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność z normą ISO 50001:2011, wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące powinny wygasnąć lub zostać wycofane z końcem okresu przejściowego, tj. 31 sierpnia 2021 r.

Po 18 miesiącach od daty opublikowania powyższej normy, tj. od 29 lutego 2020 r., nastąpi zaprzestanie prowadzenia auditów, w tym auditów początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji, na zgodność z wymaganiami normy ISO 50001:2011.

Główna zmiana związana jest z dostosowaniem struktury normy do HLS (high level structure) identycznej jak w normie ISO 9001:2015.

Dalsze szczegóły dotyczące auditu przejścia na wymagania ISO 50001:2018 podamy w terminie późniejszym po uzyskaniu akredytacji TUV NORD Cert oczekiwanej w marcu 2019.

Uregulowania prawne

System Zarządzania Energią wg ISO 50001 funkcjonuje w obszarze dobrowolnym i nie obowiązują w tym zakresie żadne szczególne wymagania prawne.

Dla kogo jest ISO 50001?

Norma ISO 50001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych. Nie jest wymagane wdrożenie innych systemów zarządzania. Może być stosowana przez dowolną organizację, która zamierza: ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania energią; postępować zgodnie z ustaloną przez siebie polityką energetyczną; wykazać zgodność z normą poprzez potwierdzenie przez strony trzecie (proces certyfikacji).

Celem Systemu Zarządzania Energią jest systemowe zarządzania energią prowadzące do obniżenia kosztów powstawania wyrobu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W normie zdefiniowano m.in. wymogi dla wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacji aktualnego oraz przewidywanego zużycia energii, określenia obszarów znaczącego zużycia energii i określenia planów redukcji jej zużycia, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii w ramach cyklu Deminga PDCA.

SZEn jest szczególnie ważny w przypadku funkcjonowania organizacji w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania regulacjom prawnym dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Istotne dla funkcjonowania normy jest uzyskanie efektu finansowego, wynikającego z wdrożenia SZEn.

SZEn wg ISO 50001 może być stosowana osobno lub w powiązaniu z innymi systemami zarządzania.

Korzyści związane z wdrożeniem systemu zarządzania energią ISO 50001:

dla firmy:

 • określenie polityki w zakresie zużycia energii
 • zmniejszenie kosztów opłat za energię
 • integracja systemu zarządzania energią z innymi systemami zarządzania
 • zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym
 • w firmach, gdzie ma to zastosowanie - integracja z wymaganiami ustawy o efektywności energetycznej

dla otoczenia:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • efekt marketingowy

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji

 • certyfikat ISO 50001 jest atutem marketingowym
 • wykorzystanie potencjału oszczędnościowego i zmniejszenie zużycia energii
 • redukcja kosztów wytwarzania i niższe opłaty za energię
 • usprawnienie zarządzania organizacją (planowanie, ustalanie celów i zadań oraz programów w zakresie energii)
 • zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko
 • większa wiarygodność wobec stron zainteresowanych
 • regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające szybkie wykrycie słabych miejsc powodujących zwiększone użycie energii

W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację bądź szkoleniami z ISO 50001:2011 prosimy o kontakt.

Adam Banasik

Kierownik Działu Marketingu
tel. kom. +48 609 538 913

+48 32 786 46 21
Fax: +48 32 786 46 02

oferta@tuv-nord.pl

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska
tel. kom. +48 603 890 664

+48 32 786 46 47

m.golab@tuv-nord.pl