MENU

Rewizja ISO 14001:2015

W 2015 r. nastąpiła rewizja międzynarodowej normy ISO 14001 dla zarządzania środowiskiem. ISO 14001:2015 zastąpiło we wrześniu 2015 r wersję normy z 2004 r. Organizacje certyfikowane zgodnie z ISO 14001: 2004 mają określony czas do trzech lat od daty nowego wydania, aby przetransferować swój system zarządzania środowiskowego na ISO 14001:2015.

Strukturalne zmiany w budowie ISO 14001:2015

W budowie normy zastosowano tzw. "wysoki poziom struktury".

Oznacza to:

 • identyczną strukturę dla wszystkich systemów zarządzania
 • spójne korzystanie z podstawowych tekstów i terminologii
 • lepsze zrozumienie normy
 • bardziej efektywne wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania

Dziesięć rozdziałów ISO 14001:2015

 1. Zakres
 2. Odnośniki normatywne
 3. Terminy i definicje
 4. Kontekst organizacji
 5. Przywództwo
 6. Planowanie
 7. Wspomaganie
 8. Realizacja
 9. Oceny realizacji
 10. Doskonalenie

Zmiany

Nowa wersja ISO 14001 w dalszym ciągu opiera się na modelu "Plan-Do-Check-Act". Nowe wydanie ISO 14001 bardziej skupia się na aspektach środowiskowych wzdłuż łańcucha wartości:

 • Ocena wpływu na środowisko wynikającego nie tylko z działań w ramach organizacji, ale także i procesów zewnętrznych (np.: surowce, logistyka …).
 • Ocena oddziaływania na środowisko w ramach cyklu życia produktów i usług.
 • Ocena, nadzór nad ryzykami i szansami oraz ich związku z wpływami środowiskowymi.

Kilka uwag dotyczących wybranych rozdziałów:

4. Kontekst organizacji

Organizacja musi wyjaśnić wszystkie aspekty zewnętrzne i wewnętrzne, które mają znaczący wpływ na jej zdolność do osiągnięcia celów zarządzania środowiskowego i wzrost wyniku środowiskowego. Dotyczy to w szczególności warunków środowiskowych oraz prawnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy, jej wyroby i usługi. Ponadto organizacja powinna zidentyfikować strony zainteresowane, które są ważne dla systemu zarządzania środowiskowego oraz ustalić ich potrzeby i oczekiwania.

5.1 Przywództwo i zaangażowanie

Rozszerzono wymagania dotyczące odpowiedzialności i zaangażowania kierownictwa w zarządzanie środowiskowe. Najwyższe kierownictwo powinno wykazywać odpowiedzialność za zarządzanie i zaangażowanie w odniesieniu do zarządzania środowiskowego, na przykład rozważyć parametry wyniku środowiskowego w planowaniu strategicznym. Ma to zapewnić, że wymogi dotyczące zarządzania środowiskowego są zawarte w głównych procesach biznesowych oraz, że wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego prowadzą do pożądanych rezultatów.

5.2 Polityka środowiskowa

Powinna między innymi zawierać zobowiązanie do ochrony środowiska naturalnego w kontekście organizacji, w tym unikania zanieczyszczenia środowiska poprzez m.in. :

 • zrównoważone wykorzystanie zasobów,
 • środki mające na celu zmniejszenie wpływu zmian klimatu (np.: zmiana z kopalnych źródeł energii na źródła energii odnawialnej),
 • ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów,
 • ustalenie istotnych aspektów środowiskowych.

6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans

Wymagane jest określanie i dokumentowanie ryzyk i szans w kontekście znaczących aspektów środowiskowych, wymogów prawnych i zobowiązań firmy. Wymagane jest utrzymanie udokumentowanych informacji o procesach dotyczących wymagań 6.1.1-6.1.4 w rozciągłości zapewniającej, że zrealizowano je zgodnie z tym jak zaplanowano. W związku z tym, w przyszłości dla organizacji może wzrosnąć rola korzystania z narzędzi i mechanizmów zarządzania ryzykiem.

6.1.2 Aspekty środowiskowe

Rośnie rola określenia wpływu i odpowiedzialności w łańcuchu wartości (rozważenie perspektywy cyklu życia, w tym możliwości zastosowania oceny cyklu życia wyrobu /usługi).

6.1.3 Ocena zgodności

Rozdział 4.3.2 "Wymagania prawne i inne" z ISO 14001: 2004 został zastąpiony "oceną zgodności".

6.2.1 Cele środowiskowe

Organizacja powinna zdefiniować miary/wskaźniki dla celów, które pomogą monitorować i oceniać stopień realizacji celów.

7.4.3 Komunikacja zewnętrzna

Wymaganie dotyczy ustanowienia procesów komunikacji zewnętrznej włączając w to identyfikacje stron zainteresowanych oraz zakres udzielanych informacji .

7.5 Udokumentowane informacje

Chcąc, aby system zarządzania i jego dokumentacja były bardziej elastyczne, zamiast terminów "dokumentacja", "dokument" i "zapis" jest używany termin "udokumentowane informacje". Oznacza to, że pewna ilość dokumentacji jest obowiązkowa. Organizacja sama ma określić wymagane wewnętrznie pisemne regulacje w celu zapewnienia skuteczności SZS.

8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi

Organizacja powinna zapewnić, że procesy zlecane na zewnątrz są przez nią nadzorowane lub ma na nie wpływ. W perspektywie cyklu życia organizacja powinna określić wymagania środowiskowe dla zakupywanych usług i procesów na zewnątrz oraz zakomunikować swoim dostawcom wymagania środowiskowe.

10. Doskonalenie

Brak formalnego wymagania „działania zapobiegawcze”. Całość normy jest nastawiona na podejmowanie działań zapobiegawczych w oparciu o myślenie bazujące na ryzyku.

Organizacje stosujące aktualnie ISO 14001:2004

Organizacje stosujące ISO 14001:2004 powinny podjąć działania dostosowujące swój system zarzadzania do wymagań ISO 14001: 2015 m.in. poprzez :

 • analizę i identyfikację różnic organizacyjnych, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań.
 • opracowanie planu wdrożenia zidentyfikowanych różnic.
 • zaplanowanie i zrealizowanie szkoleń i działań dotyczących świadomości
 • aktualizację swojego obecnego systemu zarządzania środowiskowego
 • ocenę stopnia wdrożenia zmian za pomocą auditu wewnętrznego i realizację przeglądu zarządzania.