MENU
  1. Usługi
  2. Certyfikacja
  3. Systemy
  4. ISO 14001 / EMAS

ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 jest wzorowany na Systemie Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Model systemu oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 zawiera wymagania, które mogą być w sposób obiektywny audytowane.

Jest to norma wymagająca zaangażowania wszystkich służb na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza najwyższego kierownictwa. Istotą systemu jest zidentyfikowanie aspektów środowiskowych występujących w Organizacji i wymagań prawnych oraz innych, które mają zastosowanie do tych aspektów. Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie obszaru zarządzania w Organizacji Ochroną Środowiska, jak również zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Uregulowania prawne

System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 jest systemem dobrowolnym, tzn. przyjmowanym dobrowolnie przez Organizacje jako obowiązek do stosowania. Nie obowiązują żadne wymagania prawne, które nakazywały by wdrożenie i stosowanie normy ISO 14001 w Organizacji.

Dla kogo jest ISO 14001?

Norma ISO 14001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych. Może być stosowana przez dowolną organizację, która zamierza:

 • ustanowić, wdrożyć i utrzymywać System Zarządzania Środowiskowego
 • postępować zgodnie z ustaloną przez siebie polityką środowiskową
 • wykazać zgodność z normą poprzez samoocenę i własną deklarację oraz poprzez potwierdzenie przez strony trzecie – w tym przez akredytowane jednostki certyfikujące w procesie certyfikacji

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji

 • certyfikat ISO 14001 jest ważnym atutem marketingowym
 • wykorzystanie potencjału oszczędnościowego i zmniejszenie zużycia energii i surowców
 • redukcja kosztów usuwania odpadów
 • niższe opłaty związane z korzystaniem z zasobów środowiska
 • niższe stawki ubezpieczeniowe w związku ze zmniejszeniem ryzyka powstania awarii środowiskowej
 • usprawnienie zarządzania organizacją (planowanie, ustalanie celów i zadań oraz programów)
 • zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko
 • zorganizowany sposób przekazywania informacji i komunikowania ze stronami zainteresowanymi
 • większa wiarygodność wobec stron zainteresowanych
 • regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające szybkie wykrycie słabych miejsc
 • unikanie procesów sądowych (np. związanych ze szkodami ekologicznymi, wypadkami)

EMAS - „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r.

EMAS - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego załączniki I, II i III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Europejski system ekozarządzania i auditu EMAS jest narzędziem skierowanym do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, które w sposób systematyczny identyfikują aspekty środowiskowe bezpośrednie i pośrednie oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające sukcesywnie ograniczyć własne oddziaływanie na środowisko.

Kto może uczestniczyć w EMAS?

System EMAS jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego jak i prywatnego. Udział w systemie EMAS jest dobrowolny. Przedsiębiorstwa przystępujące do systemu EMAS nie muszą posiadać certyfikatu ISO 14001, nie mniej jednak muszą wdrożyć zasady systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, które stanowią część wymagań rozporządzenia EMAS.

Jaka jest różnica pomiędzy EMAS a ISO 14001?

Zarówno ISO 14001 jak i EMAS oparte są na tych samych założeniach.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagana normy ISO 14001 można więc traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS.

Zasadnicza różnica miedzy EMAS a ISO 14001 ogranicza się do obowiązku publikowania deklaracji środowiskowej oraz podejścia do zgodności z prawem.

Jak uzyskać rejestrację w EMAS?

Organizacja przystępując do systemu zobowiązuje się do:

 • wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego
 • identyfikacji nie tylko aspektów środowiskowych bezpośrednich, ale także pośrednich
 • przeprowadzania cyklicznych audytów
 • prowadzenia swojej działalności zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska
 • prowadzenia otwartego dialogu ze stronami zainteresowanymi
 • publikowania informacji w formie np. deklaracji środowiskowej

Po przeprowadzonej weryfikacji i zatwierdzeniu deklaracji środowiskowej przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego organizacja składa wniosek o rejestrację do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), gdzie po ocenie kompletności i wiarygodności dokumentów, dokonany zostaje wpis organizacji do rejestru krajowego EMAS, jak również i do unijnego rejestru EMAS prowadzonego przez Komisję Europejską.

Zarejestrowany podmiot uzyskuje prawo do posługiwania się logo EMAS, które może być wykorzystywane do ogólnej prezentacji organizacji. Wytyczne w sprawie używania logo EMAS zawarte są w załączniku V i art. 10 wyżej wymienionego Rozporządzenia EMAS.

System EMAS jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1221 z dn. 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Obecnie przywołane Rozporządzenie uległo zmianie w kilku kluczowych elementach wymagań bezpośrednich dla Organizacji chcących przystąpić do systemu EMAS. Zmiany wynikają z nowego wydania normy systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 i zostały opisane w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1505 zmieniającego załączniki I, II i III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), jak również wynikającą ze zmiany wymagań w odniesieniu do załącznika IV „Sprawozdawczość w zakresie środowiska” opisanego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Przebieg procesu weryfikacji

 • zapytanie ofertowe klienta
 • przygotowanie oferty
 • zlecenie rozpoczynające proces weryfikacji
 • I etap weryfikacji i ocena dokumentacji – ocena gotowości Organizacji do II etapu
 • II etap weryfikacji – audit i weryfikacja środowiskowa EMAS
 • potwierdzenie i zatwierdzenie przedstawionych do weryfikacji informacji środowiskowych – wydanie „Oświadczenia Weryfikatora Środowiskowego w sprawie czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych” zgodnego z załącznikiem nr VII do Rozporządzenia 1221/2009 EMAS
 • wpis do rejestru

Weryfikacje EMAS są przeprowadzane przez Akredytowanego Weryfikatora Środowiskowego EMAS (TUV NORD Polska Sp. z o.o.) wpisanego w rejestr prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji, gdzie przedstawiono jego kompetencje – uprawnienia branżowe, w których to może realizować proces weryfikacji systemu EMAS. Potwierdzone informacje i deklaracja środowiskowa ważne są 1 rok.

Moment zatwierdzenia (zwalidowania) przez Akredytowanego Weryfikatora Środowiskowego EMAS, Deklaracji Środowiskowych lub przedstawionych do zweryfikowania i zwalidowania informacji środowiskowych Organizacji jest punktem odniesienia dla wyznaczenia końca ważności deklaracji. Aby dochować terminów aktualizacji deklaracji uwzględniając czas potrzebny na ewentualne działania korygujące i ocenę dokumentacji, weryfikacje w okresie nadzoru powinny być przeprowadzane w rytmie: pełne lata - 1 miesiąc, licząc od ostatniego dnia weryfikacji na miejscu w obiektach należących do organizacji.

Umowa w sprawie nadzoru systemu EMAS zawierana jest na 3 lata.

Informacja dotycząca terminów przeprowadzania audytów na zgodność z wymaganiami EMAS:

W przypadku gdyby interesowała Państwa certyfikacja ISO 14001 lub EMAS prosimy o kontakt.

Katarzyna Gibaszewska

Zastępca Kierownika Marketingu
tel. kom. +48 695 301 035

+48 32 786 46 22

k.gibaszewska@tuv-nord.pl

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska
tel. kom. +48 603 890 664

+48 32 786 46 47

m.golab@tuv-nord.pl