MENU

Audyt Recyklera – opakowania i ZSEiE

Businessman Holding Garbage Can With Obsolete Office Equipment

Działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling odzysku odpadów opakowaniowych, ich eksportu, jak również przetwarzania ZSEiE może się wiązać z koniecznością przeprowadzania corocznych audytów zewnętrznych.

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu?

 

Na podstawie art. 51 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i dalej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR do przeprowadzania corocznych audytów zobowiązany jest każdy przedsiębiorca:

  • prowadzący proces recyklingu lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie odpadów pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg, 
  • eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych i wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPO lub EDPR o masie przekraczającej 400 Mg.

Z kolei Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zobowiązuje do przeprowadzania corocznych audytów:

  • prowadzących zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
  • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Jaki jest cel audytu?

 

Celem audytu jest uporządkowanie rynku, promowanie przedsiębiorstw zapewniających odpowiedni poziom organizacyjno-techniczny i spełnianie wymagań prawnych, eliminowanie recyklerów stwarzających ryzyka dla organizacji odzysku i systemu odzysku. Dla recyklerów, prowadzących odzysk i eksporterów odpadów oznacza to także zwiększenie szans na współpracę z organizacjami odzysku oraz eliminowanie nieuczciwej konkurencji.

 

Jakich terminów należy dotrzymać?

 

Audyty przeprowadzane są w terminie do 30 kwietnia każdego roku i dotyczą roku poprzedniego. Sprawozdania z audytu przekazywane są audytowanemu przedsiębiorcy oraz musza trafić również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska i Marszałka Województwa. W przypadku przetwarzania lub eksportu odpadów opakowaniowych, nieprzekraczalnym terminem przekazania raportów jest 15 czerwca, a za ich przekazanie odpowiedzialny jest Weryfikator Środowiskowy. Z kolei w przypadku zakładów przetwarzania ZSEiE i organizacji odzysku ZSEiE terminem granicznym jest 15 maja, a przekazującym w tym wypadku jest audytowany przedsiębiorca.

 

Kto może przeprowadzić audyt?

 

Do przeprowadzania audytów upoważnieni są akredytowani weryfikatorzy środowiskowi wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), którzy dokonali rozszerzenia akredytacji zgodnie z dokumentem DAVE-02 „Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami”.

 

Koszt audytu

 

Koszty przeprowadzenia audytu obciążają Przedsiębiorcę objętego obowiązkiem przeprowadzenia rocznego audytu. Na koszt i czas trwania audytu mają wpływ m.in. ilość dokumentów podlegających sprawdzeniu, masa przetworzonych odpadów, rodzaj i rozmiar instalacji, liczba linii technologicznych, liczba personelu, oraz liczba lokalizacji i miejsc zbierania odpadów.

 

Kary administracyjne

 

Nieprzeprowadzenie audytu w terminie, w przypadku branży odpadów opakowaniowych, skutkuje wymierzeniem kary od 20 000 do 500 000 zł. W przypadku zakładów przetwarzania i organizacji odzysku ZSEiE kara wynosi od 15 000 do 500 000 zł. Poza nałożeniem kary, przedsiębiorca będzie również zobligowany do przeprowadzenia audytu.

 

W celu uzyskania szczegółowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska

+48 603 890 664

m.golab@tuv-nord.pl