Zarządzanie Zmianą

* Specjalista Zarządzania Zmianą - SZZ
* Menedżer Zarządzania Zmianą - MZZ

Wymaganie
SZZ MZZ
Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie
średnie lub wyższe wyższe
Doświadczenie zawodowe
--- min. 2 lata dośw. zawodowego
Wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu Ukończenie kursu 24 h. Pozytywny wynik egzaminu końcowego. Pomyślne ukończenie kursu SZZ, ukończenie kursu MZZ
40 h. Pozytywny wynik egzaminu końcowego

Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia "z wolnej stopy".

W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w "Wytycznych do certyfikacji". Dodatkowo, w przypadku przystąpienia do egzaminu na MZZ wymagane jest zdanie egzaminu przewidzianego dla personelu niższego szczebla zgodnie ze schematem kształcenia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane w zleceniu certyfikacyjnym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem "Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu". Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenie zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostaje zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 2 lata po pozytywnie zdanym egzaminie. W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do jednostki certyfikującej TUV NORD Polska Sp. z o.o. dowody potwierdzające spełnienie wymagań (opis przebiegu pracy zawodowej poświadczonej przez przełożonego). W powyższej sytuacji ważność certyfikatu zostaje proporcjonalnie skrócona.

W razie zainteresowania ofertą na certyfikację osób prosimy o skontaktowanie się z nami.