Zarządzanie Projektami

* Specjalista Zarządzania Innowacjami - SI
* Menedżer Zarządzania innowacjami - MI

Wymagania SI MI
Wykształcenie Wyższe Wyższe
Doświadczenie zawodowe Min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin Min. 2 lata zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin
Doświadczenie związane z działalnością innowacyjną   W tym min. 1 rok zatrudnienia w działach badawczo – rozwojowych, projektowych , technologicznych, racjonalizatorskich, planowania strategicznego, restrukturyzacji, zarządzania zasobami ludzkimi
Szkolenie z zarządzania innowacjami Pomyślne zakończenie kursu (zdanie egzaminu) w zakresie zarządzania działalnością innowacyjną w wymiarze 40 godz. Pomyślne zakończenie kursu (zdanie egzaminu) w zakresie zarządzania działalnością innowacyjną w wymiarze 40 godz.

Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie
Wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu


Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia "z wolnej stopy". W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w "Wytycznych do certyfikacji". Dodatkowo, w przypadku przystąpienia do egzaminu na MI wymagane jest zdanie egzaminu przewidzianego dla personelu niższego szczebla zgodnie ze schematem kształcenia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane w zleceniu certyfikacyjnym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem "Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu". Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenie zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostaje zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 2 lata po pozytywnie zdanym egzaminie. W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do jednostki certyfikującej TUV NORD Polska Sp. z o.o. dowody potwierdzające spełnienie wymagań (opis przebiegu pracy zawodowej poświadczonej przez przełożonego). W powyższej sytuacji ważność certyfikatu zostaje proporcjonalnie skrócona.