MENU

SCC (Safety Certificate Contractors)

Co to jest SCC?

Posiadanie certyfikatu SCC lub też zatrudnianie pracowników posiadających certyfikaty bezpieczeństwa SCC jest wymagane coraz częściej od przedsiębiorstw prowadzących prace budowlano-montażowe na terenie Europy. 

SCC (Safety Certificate Contractors) to skrót oznaczający system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem dla podwykonawców.

Celem powołania SCC było stworzenie jednolitego, obiektywnego systemu do oceny polityki bezpieczeństwa podwykonawców. Przygotowano listę kontrolną (checklist), która po przetestowaniu przez Europort-Botlek w Holandii, została zaakceptowana jako norma. Aby ułatwić wprowadzenie systemu w 1997 r. został on przeniesiony do fundacji współpracy nad bezpieczeństwem - Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), której organem jest Centralny Komitet Ekspertów SCC (CCE-SCC). Nadzoruje on jakość systemu i jego właściwe stosowanie.

Pierwotnie system SCC był przeznaczony dla podwykonawców działających w przemyśle olejów mineralnych, w przemyśle petrochemicznym, z czasem również w branży chemicznej. Obecnie wymagania SCC są znane na rynku międzynarodowym i stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności wszędzie tam gdzie wykonywane są prace niebezpieczne tak dla zdrowia i życia ludzkiego jak i dla środowiska np.: 

 • projekty dla energetyki, energotechniki

 • prace dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego

 • prace budowlano-remontowe

 • specjalistyczne prace instalacyjne

 • prace na wysokościach

i innych przy których istnieje ryzyko wypadków.

System obejmuje swoim zakresem zarówno poszczególnych pracowników, jak i firmę. W pierwszej kolejności szkolona i certyfikowana jest załoga, dopiero wtedy o odpowiedni certyfikat może ubiegać się firma.

Standard SCC przewiduje odrębne szkolenia dla kierowników i pracowników, każde zakończone jest testem egzaminacyjnym.

Osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin otrzymują indywidualny certyfikat TÜV NORD CERT GmbH w języku angielskim uznawany przez SCC (na certyfikacie widnieje logo SCC).

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatu SCC?

 • mniejsza wypadkowość
 • wiarygodność osoby posiadającej paszport
 • większa świadomość zagrożeń
 • zmniejszenie kosztów - mniejsza wypadkowość i mniej likwidacji szkód
 • zwiększenie szans na rynku pracy
 • lepsza organizacja pracy
 • profesjonalne zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • wiarygodność w stosunkach pomiędzy partnerami biznesowymi
 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez świadome działania prewencyjne

Jakie są poziomy certyfikacji?

 1. Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców – system SCC dla kierownictwa*   
  * kierownictwo (kadra kierownicza poziomu operacyjnego) jest upoważnione do wydawania poleceń i zaangażowane w realizację usługi (np. kierownik budowy, kierownik projektu, mistrz, technik,  majster, starszy monter, brygadzista).
 2. Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców – system SCC dla pracowników*
   *pracownicy - personel operacyjny bezpośrednio zaangażowany w realizację usługi (np. robotnicy, robotnicy wykwalifikowani, monterzy).

Etapy uzyskania certyfikatu SCC

Szkolenie

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z zakresu Systemu SCC (Safety Certificate Contractors) ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary, które są objęte programem szkolenia. Stopień przedstawiania/ prezentowania tematów jest uzależniony od adresatów szkolenia (pracownicy/ kierownicy).

Program szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Regulacje prawne
 2. Ocena zagrożeń i ryzyka
 3. Przyczyny, zapobieganie i zgłaszanie wypadków
 4. Zachowania sprzyjające bezpieczeństwu
 5. Organizacja zakładu
 6. Wytyczne dotyczące stanowiska pracy i czynności
 7. Działania w nagłych przypadkach
 8. Substancje niebezpieczne
 9. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa
 10. Wyposażenie
 11. Procedury pracy
 12. Elektryczność i promieniowanie
 13. Organizacja stanowiska pracy
 14. Środki Ochrony Osobistej (ŚOO)

Egzamin SCC

Przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu realizowane jest przez akredytowaną w DAkkS Jednostkę Certyfikującą Osoby. Podstawą do certyfikacji personelu SHE (PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH I KADRY KIEROWNICZEJ) jest dokument normatywny "SHE-Personnel VAZ 2021". (SHE -bezpieczeństwo(pracy), ochrona zdrowia i środowiska)”.

Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat i pracodawca zobowiązani są do wypełnienia Zlecenia certyfikacji personelu SGU.

Egzamin personelu operacyjnego przeprowadzany jest w formie pisemnej. Nie dopuszcza się możliwości korzystania z pomocy podczas egzaminu.

  Kierownicy Pracownicy
Czas trwania  105 minut  60 minut
Pytania (wielokrotnego wyboru)  70 40 
Minimalna liczba punktów (min. 70 %)  49  28

Do każdego pytania wielokrotnego wyboru podano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi zdający otrzymuje 1 punkt. Za odpowiedź nieprawidłową, jej brak lub niejednoznaczność zdający nie otrzymuje punktów.

Po zakończeniu egzaminu jego wyniki są oceniane przez Jednostkę Certyfikującą Osoby.

Wydanie certyfikatu

Kandydaci, którzy pomyślnie zdali egzamin, otrzymują wystawiony przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Osoby certyfikat dla personelu SGU (bezpieczeństwa (pracy), ochrony zdrowia i środowiska), na którym widnieje logo SCC.

Certyfikaty potwierdzają kwalifikacje dla wskazanego poziomu kwalifikacji z przywołaniem podstaw normatywnych:

 • egzamin SCC pracownicy
  wg dokumentu 018 normatywnego zbioru przepisów SCC | wersja 2011
 • egzamin SCC kierownicy
  wg dokumentu 017 normatywnego zbioru przepisów SCC | wersja 2011

Ważność certyfikatu rozpoczyna się z datą podjęcia pozytywnej decyzji o certyfikacji i trwa 5 lat.

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu