Balanced ScoreCard

* Specjalista Balanced ScoreCard - SBSC
* Menedżer Blanaced ScoreCard - MBSC

Wymaganie SBSC MBSC
Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie
Min. średnie Średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe W przypadku wykształcenia średniego min. 2 lata dośw. zawodowego
W przypadku wykształcenia wyższego min. 1 rok dośw. zawodowego
W przypadku wykształcenia średniego min. 4 lata dośw. zawodowego, W przypadku wykształcenia wyższego min. 2 lata dośw. zawodowego
Ukończenie kursu 24 h. Pozytywny wynik egzaminu końcowego. Pomyślne ukończenie kursu SBSC, ukończenie kursu MBSC 24 h.
Pozytywny wynik egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie
Wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu

Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia "z wolnej stopy".

W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w "Wytycznych do certyfikacji". Dodatkowo, w przypadku przystąpienia do egzaminu na MBSC wymagane jest zdanie egzaminu przewidzianego dla personelu niższego szczebla zgodnie ze schematem kształcenia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane w zleceniu certyfikacyjnym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem "Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu". Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat. W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenie zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostaje zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 2 lata po pozytywnie zdanym egzaminie. W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do jednostki certyfikującej TUV NORD Polska Sp. z o.o. dowody potwierdzające spełnienie wymagań (opis przebiegu pracy zawodowej poświadczonej przez przełożonego). W powyższej sytuacji ważność certyfikatu zostaje proporcjonalnie skrócona.