MENU

Certyfikacja owoców i warzyw według standardu: Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie (Integrated Farm Assurance).

Właścicielem certyfikatu mogą być producenci owoców i warzyw:

 • Gospodarstwa indywidualne
 • Grupy producentów

Standard GLOBALG.A.P. obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego ( np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie). Reguluje obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:

 

 • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów (owoców i warzyw)
 • zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu
 • środowiska naturalnego i bioróżnorodności
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych

poprzez:

 • zastosowanie dobrych praktyk rolniczych (GAP)
 • wdrożenie zasad Integrowanej Produkcji Roślinnej
 • wdrożenie zasad systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP
 • stosowanie systemu dokumentowania działań i identyfikacji produktu

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw regulują następujące dokumenty normatywne:

 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne, zawierające instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i utrzymywania certyfikatu, związane z tym prawa i obowiązki producenta i jednostki certyfikującej.
 • GLOBALG.A.P. – Punkty kontroli i kryteria zgodności - wytyczne odnośnie wymagań jakie musi spełnić producent ubiegający się o certyfikat, i których zgodność jest weryfikowana podczas auditu. Szczegółowo opisane są wszystkie obszary produkcji, które podlegają kontroli. Dotyczą one, między innymi, sposobu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, materiału wyjściowego do produkcji, historii pola i zarządzania poszczególnymi działkami, metod uprawy gleby, stosowania nawozów, nawadniania, ochrony roślin, zbiorów, zarządzania odpadami, zdrowia, bezpieczeństwa i zabezpieczenia socjalnego pracowników oraz prowadzenia formularzy skarg i reklamacji.
 • GLOBALG.A.P. – Lista kontrolna - zawiera punkty kontroli, jest narzędziem do samokontroli i oceny zgodności.

Dokumentacja dostępna na stronie internetowej GLOBALG.A.P.:
http://www.globalgap.org/


Właścicielem certyfikatu mogą być gospodarstwa indywidualne i grupy producentów Certyfikat GlobalG.A.P. jest ważny przez 1 rok.
W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację prosimy o kontakt.

Monika Wiśniewska-Stefaniuk

Product Manager ds. Branży Spożywczej

+48 697 700 230

m.stefaniuk@tuv-nord.pl

Adam Banasik

Kierownik Działu Marketingu
tel. kom. +48 609 538 913

+48 32 786 46 21
Fax : +48 32 786 46 02

oferta@tuv-nord.pl