MENU
  1. Branże
  2. Ochrona środowiska
  3. DECYZJE ADMINISTRACYJNE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

DECYZJE ADMINISTRACYJNE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wybrane obszary prowadzenia działalności wymagają formalnych regulacji polegających na posiadaniu określonej decyzji administracyjnej. Brak wymaganej decyzji może wiązać się z koniecznością wstrzymania działalności oraz z wysokimi karami.

JAK MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC?

Nasz zespół doświadczonych ekspertów przygotuje dla Państwa:

 • Analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wymaganych prawem decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 • Kompletną dokumentację konieczną do uzyskania odpowiedniego pozwolenia, zezwolenia lub zgłoszenia. 

Wszystkie sprawy prowadzimy do końca, czyli do wydania właściwej decyzji przez urząd, bierzemy udział w postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

Udzielamy wsparcia we wszystkich obszarach oddziaływania na środowisko. 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Ustawa Prawo wodne (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1566) określa szereg działań, które wymagają posiadania decyzji administracyjnej – pozwolenia wodnoprawnego. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 1. Pozwolenia wodnoprawne na pobór wód w ujęciach podziemnych i powierzchniowych.
  Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 20 lat. Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem działania instalacji; 
 2. Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód (rzek, jezior, kanałów) , na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych. Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 4 lub 10 lat. Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem zrzutu ścieków; 
 3. Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie, przebudowę lub likwidację urządzeń wodnych. Decyzje w tym zakresie wydawane są bezterminowo 

EMISJA DO POWIETRZA

W przypadku użytkowania instalacji, z której emitowane są zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do powietrza w określonych prawem przypadkach należy posiadać:

 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 2. Zgłoszenie instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Dokumentacje przygotowuje się w przypadku budowy nowej instalacji, zmiany w instalacji lub kończenia się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 10 lat. Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem działania instalacji.

W razie konieczności pomożemy zaplanować i zorganizować odpowiednie pomiary wykonywane przez akredytowane laboratoria oraz doradzimy przy wyborze rozwiązań technicznych mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń.

GOSPODARKA ODPADAMI

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub/i o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Dokumentacje będące załącznikami do wniosków o uzyskanie decyzji pozwalających na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przygotowuje się w przypadku budowy nowej instalacji, zmiany w instalacji lub kończenia się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji). Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się dla podmiotów eksploatujących instalację.

Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 10 lat.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania każdorazowo zezwolenia.

Dokumentacje będące załącznikami do wniosków o uzyskanie decyzji pozwalających na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przygotowuje się w przypadku budowy nowej instalacji, zmiany w instalacji lub kończenia się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji). Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się dla podmiotów eksploatujących instalację.

Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 10 lat.

Zezwolenie na transport odpadów i zezwolenie na zbieranie odpadów.

Dokumentacje będące załącznikami do wniosków o uzyskanie decyzji pozwalających na transport odpadów oraz o uzyskanie decyzji pozwalających na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przygotowuje się w następujących przypadkach:

 • transportu odpadów przez różne środki lokomocji, 
 • zmiany rodzajów transportowanych odpadów, 
 • zbieranie odpadów z własnych fili lub oddziałów, 
 • zbieranie odpadów od innych podmiotów, 
 • rozszerzenie posiadanych decyzji o nowe kody odpadów, 
 • kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji). 

Decyzje w zakresie transportu są wydawane na okres do 3 lat a w zakresie zbierania wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Zgodnie z Dyrektywą Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Pozwolenie zintegrowane obejmuje wszystkie sektory wpływu działalności instalacji na środowisko. Wydawane jest w trybie decyzji administracyjnej, regulującej zasady wprowadzania substancji lub energii powodujących zanieczyszczenie do wszystkich komponentów środowiska z rodzajów instalacji, które wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169).

Na podstawie rozporządzenia w którym określono rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości pomożemy zweryfikować Państwa działalność pod względem obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego. Zespół naszych specjalistów przygotuje odpowiedni wniosek oraz przeprowadzi kompleksowo całą procedurę administracyjną, aż do uzyskania właściwej decyzji.

Zapraszamy do kontaktu – udzielimy Państwu wyczerpujących odpowiedzi i przygotujemy precyzyjną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska
tel. kom. +48 603 890 664

+48 32 786 46 47

m.golab@tuv-nord.pl