MENU
    1. Branże
    2. Ochrona środowiska
    3. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją administracyjną określającą warunki środowiskowe, po spełnieniu których planowane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane. Stanowi pierwszy etap procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest niezwykle ważnym dokumentem, gdyż wiąże organy administracji, wydające późniejsze decyzje (np. decyzję o pozwoleniu na budowę), regulując już na samym początku wiele istotnych cech inwestycji.

Postępowanie w sprawie wydania DŚU wszczyna się na wniosek Inwestora. Istotnym elementem jest odpowiednie przygotowanie załączników do wniosku o wydanie DŚU. Najważniejsze z nich, decydujące o sprawnym przebiegu wydawania DŚU, to:

  • Raport Oddziaływania na Środowisko – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. Grupa I)* 
  • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. Grupa II)*

    *(Klasyfikację przedsięwzięć zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.)

Profesjonalnie i rzetelnie sporządzone dokumenty mogą zadecydować o szybszym przebiegu procedury wydawania DŚU – oszczędność czasu. Dobrze przygotowana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia może wykluczyć obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na wniosek organu administracji – oszczędność pieniędzy

Zapraszamy do kontaktu – udzielimy Państwu wyczerpujących odpowiedzi i przygotujemy precyzyjną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska
tel. kom. +48 603 890 664

+48 32 786 46 47

m.golab@tuv-nord.pl