MENU

Rozwój transportu kolejowego

Wymagania dla producentów pojazdów szynowych

 

Na najbliższe lata przewidywane są wielomiliardowe inwestycje związane z rozwojem transportu kolejowego w Polsce. Środki finansowe na ten cel pochodzić mają zarówno z budżetu państwa, jak i z funduszy europejskich. Głównym celem inwestycji będzie infrastruktura kolejowa. Pod uwagę bierze się także producentów pojazdów szynowych,  a także kooperujące z nimi firmy, zajmujące się produkcją podzespołów i części.

Wg danych z końca 2019 roku – liczba Producentów certyfikowanych przez TÜV NORD Systems wzrosła do 231. Łączna ilość certyfikatów EN 15085-2 we wszystkich Jednostkach Certyfikujących Producenta (JCP), to 3170. W tej liczbie ujęte są również zakłady spawalnicze zajmujące się naprawami pojazdów szynowych zgodnie z normą DIN 27201-6. Jest ich około 370.

W sumie istnieje 25 JCP rozlokowanych w 12 krajach. Zatrudnionych jest w nich 200 auditorów z uprawnieniami wg EN 15085-2.

Na 12-13 maja 2020 komitet ECWRV zaplanował w Warszawie Europejską Konferencję JOIN-TRANS 2020 „Spawanie i budowa pojazdów szynowych”. Uczestnikami tego spotkania są przedstawiciele producentów, użytkowników końcowych oraz auditorzy JCP. Świadczyć to może o dużym zainteresowaniu polskim rynkiem w sektorze budowy pojazdów szynowych. Na tej scenie Polska jest mocnym graczem. Działa tu już ok. 240 Producentów posiadających certyfikaty wg EN 15085-2, a obecna polityka inwestycyjna w tym obszarze pozwala z optymizmem patrzyć na rozwój branży kolejowej.

Wymagania dla producentów

Warunkiem niezbędnym, pozwalającym na produkcję i sprzedaż pojazdów szynowych       oraz części do nich na rynku europejskim jest posiadanie przez Producenta aktualnego Certyfikatu EN 15085-2. W przypadku poddostawców elementów spawanych wg wspomnianej normy – sytuacja jest analogiczna. Nadrzędnym przepisem określającym wymagania Producentów są „Wytyczne Europejskiego Komitetu ds. Spawania Pojazdów Szynowych” (ECWRV).

  • Część 1 (wydanie: 02.11.2018), to: „Procedura stosowania normy EN 15085 i certyfikacji zakładów spawalniczych w obszarze spawania pojazdów szynowych i ich części składowych”.
  • Część 2 (wydanie: 28.11.2017), to: „Interpretacja techniczna”, w której znaleźć można szczegóły dot. interpretacji różnych, budzących nieraz wątpliwości zapisów serii              norm EN 15085 (-2 do -5).

W/w dokumenty dostępne są w „Online – Register EN 15085”,  na stronie internetowej www.en15085.net, stanowiącej główne narzędzie zapewnienia jakości przy certyfikacji Producentów pojazdów oraz części pojazdów szynowych. Znaleźć tam można także m.in. informacje dotyczące uprawnionych przez ECWRV Jednostek Certyfikujących Producenta, auditorów oraz zbiór aktualnych certyfikatów EN 15085-2 Producentów.

Korzyści dla producentów

Wymieniona strona internetowa www.en15085.net obserwowana jest przez firmy z branży produkcji pojazdów szynowych, w dużej części działające na silnym rynku niemieckim, czy też francuskim.  Daje to firmie (Producentowi) możliwość uzyskania interesujących zleceń na wspomnianą produkcję. Rozwój firmy i otwarcie na nowe rynki zbytu, to chyba jedna z największych korzyści.

Dostosowanie się Producenta do wymagań serii norm EN 15085 wiąże się ze wzrostem poziomu techniczno-organizacyjnego. Istnieje wiele przykładów na to, że kontakt z wymagającym klientem (np. DB), prowadzącym nadzór kontrolny w zakresie realizacji zlecenia, wpłynął korzystnie na podniesienie w firmie produkcyjnej poziomu jakości produkowanych elementów spawanych.

Szczególną uwagę należy tu zwrócić na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości złączy spawanych, uwzględniającej wyższe wymagania ze względu na występowanie  w tym przypadku w przeważającej części obciążeń dynamicznych.

Można tu również zauważyć znaczne wymagania w odniesieniu do poziomu kwalifikacji personelu nadzoru spawalniczego, co również stanowić powinno gwarancję wysokiej jakości wyrobów, występujących także poza opisywanym tutaj zakresem związanym z produkcją pojazdów i elementów pojazdów szynowych.

Spełnienie wymagań serii norm EN 15085 związane jest też z dostosowaniem się Producenta do wymogów normy EN ISO 3834-2 (dla CL1) i EN ISO 3834-3 (dla CL2).           Certyfikacja wg tej normy nie jest obligatoryjna, jednak za niewielką dodatkową opłatą,     przy okazji certyfikacji wg EN 15085-2 – istnieje możliwość uzyskania uprawnień                  wg odpowiedniej części normy EN ISO 3834, co daje również nowe możliwości.

Proces certyfikacji

Proces certyfikacji Producenta  może zostać rozpoczęty po wdrożeniu wymagań normy EN 15085 oraz spełnieniu wymagań formalnych przedstawionych przez JCP. Certyfikacja zakładów spawalniczych (Producentów) odbywa się w oparciu o normę EN 15085-2.

  • Rozdział 4 „Certyfikacja zakładów spawalniczych”

  W tabeli 1 przedstawione są poziomy certyfikacji zakładów (CL1 – CL4), w zależności

   od występujących klas jakości spoin (CPA – CPD) oraz z uwzględnieniem rodzaju

   działalności zakładu (z produkcją spawalniczą: CL1 – CL3; bez produkcji spawalniczej, 

   tj.: zakup i montaż, zakup i dystrybucja, projektowanie: CL4)

  • Rozdział 5 „Wymagania jakościowe dla zakładów spawalniczych”

Przedstawione są tu wymagania dotyczące spawaczy, operatorów urządzeń  spawalniczych, personelu nadzoru spawalniczego i kontrolnego. Można tam również znaleźć informacje związane z wymaganym sprzętem produkcyjnym, z organizacją prac spawalniczych oraz z rodzajami i zawartością instrukcji spawania.

  • Rozdział 6 „Proces certyfikacji”

Określony jest tu przebieg auditu umożliwiającego dokonanie oceny zgodności zakładu spawalniczego z wymaganiami serii norm EN 15085 w zakresie posiadanych kwalifikowanych technologii spawania (WPQR), instrukcji spawania (WPS), uprawnień spawaczy i operatorów, przedprodukcyjnych prób spawania, miejsc prowadzenia produkcji, zaplecza magazynowego dla materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania oraz dokumentacji systemowej.

Audit certyfikacyjny uznać można za zakończony wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu ze strony Certyfikującego JCP potwierdzenia spełnienia wymagań EN 15085. Wcześniej musi on dokonać analizy oraz akceptacji dostarczonego przez auditora kompletu dokumentów z przeprowadzonego auditu.

Ostateczne potwierdzenie stanowi tu wystawiony Certyfikat EN 15085-2, zawierający: dane zakładu spawalniczego, tj. nazwę, adres, poziom certyfikacji, zatwierdzony personel nadzoru spawalniczego, zakres grubości oraz grupy materiałowe, przyporządkowane do metod spawania i rodzajów złączy spawanych, a także termin ważności tego dokumentu.

Autor: Dariusz Nowak

BLOG TECHNIKA

 

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl