MENU

اندازه‌گیری وانرژی هوشمند

 

تعهد جهانی به گردش انرژی و استفاده از انرژی‌های بازگشت‌پذیر، منجر به چالش بزرگی برای سیستم‌های تأمین‌ انرژی شده است. این مهم، ضرورت وجود شبکه‌های هوشمند (Smart Grid) را غیر قابل انکار می‌سازد. تأمین‌کنندگانی که می‌خواهند در بخشی از این بازار مهم وارد شوند، نیازمند همکاری شرکت‌هایی همچون TÜV IT هستند که بتوانند هم برای آزمایش و صدور گواهینامه اجزای هوشمند ایشان، و هم برای تعیین امن بودن عملیات سیستم‌ها و نیز برای توسعه زیرساخت مناسب، یاری‌گر ایشان باشند.

TÜV IT مرجع ارزش‌یابی برای تمام موضوعات مرتبط با آزمایش سیستم‌های سنجش هوشمند (Smart Meter، Security Modules، Getaway Administrator) می‌باشد. این شرکت از طریق پیشنهاد ارزش‌یابی بر مبنای استاندارد Common Criteria که الزامات سیستم‌های مذکور، در پروفایل حفاظتی (PP) آن تعریف شده، به همراه آزمایش‌های مبتنی بر راهنمای فنی BSI TR-03109 که الزامات کارکردی و قابلیت تبادل و سازگاری این سیستم‌ها را بیان می‌دارد (شرکت مذکور، نقش بسیار مهمی در تعریف هر دو مورد در BSI داشته)، هم‌افزایی ارزشمندی را برایتان ایجاد می‌کند. همچنین این شرکت می‌تواند شما را در تمامی موضوعات مرتبط با پیاده‌سازی الزاماتی که در سیستم‌های سنجش هوشمند و توسعه زیرساخت مناسب برای عملیات امن سیستم بکار می‌رود، پشتیبانی نماید.