MENU

ارتباطات امن در اینترنت

 

تبادل اطلاعات الکترونیکی، پایه‌ای اساسی برای کسب و کار پیشرفته امروز دنیا می‌باشد. در این بین، تصدیق هویت طرف تبادل اطلاعات و نیز محرمانگی و یکپارچگی (صحت) داده الکترونیکی مرتبط، حائز اهمیت می‌باشد. به منظور تصدیق هویت فرستنده و گیرنده در قبال یکدیگر، گواهینامه‌های رمزنگاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گواهینامه‌ها توسط Trust Service Provider (TSP) در اتصال با یک مرجع Certification Authority (CA) صادر می‌شود. در این خصوص، به منظور پوشش تمامی الزامات امنیتی مرتبط با TSPها، انستیتو استانداردهای مخابراتی اروپا (ETSI)، معیارهای جهانی را برای این مهم منتشر کرده است. این معیارها، مبنایی برای ارزیابی تناسب و کیفیت اقدامات فنی، فرآیندها و روش‌های اجرایی سازمانی و ساز و کارهای رمزنگاری استفاده شده توسط CA می‌باشند. شرکت TÜV IT بر اساس استانداردهای رده ETSI TS و ETSI EN و نیز در انطباق با قوانین اروپایی eIDAS، می‌تواند TSPها را ارزیابی نموده و گواهینامه انطباق ارائه نماید.