MENU

سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006

اجراي پروژه‌ها و مديريت صحيح آن‌ها در جهت تحقق خروجي‌هاي مشخص شده، توجه به رويكرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها را اجتناب ناپذير مي‌نمايد. بكارگيري مديريت كيفيت در پروژه‌ها از يك طرف فرآيندهاي طرح‌ريزي شده در پروژه و از طرف ديگر محصول خروجي پروژه را مورد توجه قرار مي‌دهد.

شرکت TÜV NORD Iran براي استقرار رويكرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها گواهينامه انطباق با توصيه‌هاي‌‌‌ ISO 10006:2003 را صادر مي‌نمايد.

در صورت تمایل لطفا فرم درخواست خدمات صدور گواهینامه را پر نمایید.

TÜV NORD Iran

صدور گواهینامه

021-88735481
Fax: 021-88746047

Cert.Office@tuvnordiran.com