MENU

راهنمایی برای آموزش ISO 10015

 

منابع انسانی و توانمندی آن‌ها در ارائه خدمات و تولید در کلیه سازمان‌ها علی‌الخصوص سازمان‌های ارائه كننده خدمات، نقشی کلیدی دارند.

تاکید استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و احساس نیاز جامعه تجاری استفاده‌کننده از این استاندارد منجر به ایجاد و انتشار استاندارد راهنمای ISO 10015 در سال 1999 گردید.

سازمان‌هایی که سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001 مستقر نموده‌اند به اهمیت و اثربخشی راهنمایی‌های این استاندارد در ارتقاء فرآيند آموزش سازمان و سامان بخشی آن پي برده‌اند و به دنبال استقرار راهنمایی‌ها و دريافت گواهينامه انطباق برآمده‌اند.

این راهنما کل فرآیند آموزش داخلی را در قالب چهارگام به شرح تعیین نیاز آموزش، طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، ارائه آموزش و ارزیابی خروجی‌های آموزش مورد توجه قرار داده و در هر مرحله بر اساس تجربیات عملی و با توجه به مفهوم صلاحیت و تجربیات اجرایی در مدیریت منابع انسانی، راهنمایی‌های با ارزشی را ارائه داده است.

ارزیابی، پایش و ارتقاء فرآیند آموزش از مباحث مورد توجه در استاندارد ISO 10015 بوده و از اهميت ويژه‌اي برخورداراست.

TÜV NORD Iran برای مدیریت فرآیند آموزش داخلی در سازمان‌ها گواهینامه انطباق با توصیه‌های ISO 10015 با اعتبار سه ساله صادر می‌نماید.

 

در صورت تمایل لطفا فرم درخواست خدمات صدور گواهینامه را پر نمایید.

TÜV NORD Iran

صدور گواهینامه

021-88735481
Fax: 021-88746047

Cert.Office@tuvnordiran.com