MENU
  1. استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500
  2. استانداردهای عمومی سیستم مدیریت
  3. صدور گواهینامه

استاندارد بین المللیISO 21500 (مدیریت پروژه- خطوط راهنما) راهنمایی هایی را درباره مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه می‌کند که برای عملکرد پروژه مهم و برآن تاثیرگذار است. این استاندارد بر مبنای تعریفمفاهیم یازده گانه ، فرآیند‌های قابل استاندارد‌سازی 38 گانه مدیریت پروژه را ( صرف نظر از تحول و پشتیبانی) در پنج گروه فرآیندی و 10 گروه موضوعی زیر ارائه می‌نماید: 

گروه‌های فرآیندی شامل: فرآیندهای آغازین ،برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، کنترل و اختتام می‌باشد. گروه‌های موضوعی شامل موضوعات یکپارچه‌سازی، ذینفعان، محدوده، منابعف زمان، هزینه، ریسک، کیفیت، تدارکات و ارتباطات می‌باشد. در هدف فرآیند دستاورد‌های پیاده‌سازی فرآیند توصیف شده است. شرح فرآیند شامل خطوط راهنمایی برای استقرار فرآیند بوده که قابلیت الزامی شدن را دارد. ورودی و خروجی هر فرآیند علاوه بر تبیین ارتباطات فرآیندها، می‌تواند شاخصی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند باشد. سازمان‌های پروژه محور و همچنین سازمان‌هایی که بخشی از فعالیت‌های آن‌‌ها پروژه محور می‌باشد و یا دارای دفاتر مدیریت پروژه می‌باشند می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس این استاندارد سازماندهی نمایند. دامنه کاربرد این استاندارد می‌تواند مخاطبان زیر را در بر گیرد.

    • کارفرمایان و ناظران پروژه
    • پیمانکاران پروژه
    • دفاتر مدیریت پروژه سازمان‌ها

شرکت TÜV NORD Iran با تکیه بر صلاحیت ممیزان حرفه‌ای در زمینه مدیریت پروژه شرایط ممیزی و صدور تاییدیه انطباق استاندارد ISO 21500 را فراهم نموده است.

در صورت تمایل لطفا فرم درخواست خدمات صدور گواهینامه را پر نمایید.

TÜV NORD Iran

صدور گواهینامه

021-88735481
Fax: 021-88746047

Cert.Office@tuvnordiran.com

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.