MENU

ارزش گذاری برند ISO10668

دارایی های ناملموس از با ارزش ترین دارایی های یک سازمان هستند. یکی از این دارایی ها نام تجاری است. بدین ترتیب نام تجاری باید به نحو قابل اطمینانی ارزش گذاری شود. استاندارد ISO 10668 رویکرد قابل اعتمادی برای ارزش‌یابی پولی نام تجاری شامل جنبه های مالی، رفتاری و قانونی ایجاد می‌نماید. استاندارد چارچوبی مشخص شامل اهداف، مبانی، رویکردها، روش‌ها و منابع اطلاعاتی و مفروضات و همچنین روش گزارش‌دهی بر نتایج چنین ارزشیابی ارائه می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که نیاز به ایجاد اطمینان در طرف‌های ذینفع خود روی روش‌ها و دستورالعمل‌های اندازه‌گیری ارزش برند دارند می‌توانند مخاطب این استاندارد باشند.

در صورت تمایل لطفا فرم درخواست خدمات صدور گواهینامه را پر نمایید.

TÜV NORD Iran

صدور گواهینامه

021-88735481
Fax: 021-88746047

Cert.Office@tuvnordiran.com