MENU

خدمات مشاوره معدن

طیف وسیع و پیچیدگی فعالیت‌های مهندسی ژئوتکنیک چالشی برای مدیران پروژه¬ها می¬باشد.با توجه به ماهیت متغیر و عدم قطعیت¬های موجود در پروژه‌های ژئوتکنیک توانایی روبرویی با مشکلات و یافتن راه حل سریع و منطبق بر بودجه و براساس زمانبندی پروژه بسیار مهم است. تکمیل اینگونه پروژه‌ها نیازمند یک فرآیند پیوسته برنامه ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی است.

در این راستا به منظور اطمینان مشتریان در تمام مراحل پروژه خدمات جامع ژئوتکنیک و مدیریت پروژه را در زمینه¬های زیر ارائه می¬شود:

  • مهندسی ژئوتکنیک
  • مدیریت پروژه
  • خدمات ژئومانیتورینگ