MENU

مديريت يكپارچگي دارايي

يكپارچگي، ايمني و قابليت اطمينان مهمترين چالش‌هاي مديران و گردانندگان يك سايت صنعتي هستند. اولين هدف مديريت يكپارچگي دارایی‌ (AIM) برقراري و حفظ آن‌ها در شرايط مناسب براي كار (FFS) همراه با افزايش عمر مفيد آن‌ها با كاركردي مطمئن، ايمن و با كمترين هزينه مي‌باشد. يكپارچگي دارايي هنگامي برقرار است كه تركيب احتمال تخريب و نتايج حاصل از اين تخريب كمترين مخاطره ممكن را براي افراد، محيط و همچنين صاحبان آن ايجاد نمايد.

برقراري و اجراي يك برنامه مديريت يكپارچگي دارایي نيازمند گردآوري، تحليل و ذخيره‌سازي حجم بالايي از داده‌ها و اطلاعات است. همچنین كاركرد مؤثر اين برنامه نیازمند ذخيره‌سازي، تحليل، مديريت و اقدام بر روي تك‌تك اين اطلاعات است. شركت TÜV NORD Iran با شناختي كه از كليه اين موارد دارد قادر است با استفاده از نرم‌افزارهاي پودماني خود و با اتكا به متخصصين هولدينگ TÜV NORD در سراسر جهان بهترين پشتيبان براي تحقق اهداف اين برنامه نزد مشتريان خود باشد. خدمات مديريت يكپارچگي دارایي شركت TÜV NORD Iran شامل موارد زیر است:

  • سیستم مدیریت قابلیت اعتماد بر مبنای سری استاندارد IEC 60300

قابليت اعتماد مطابق با استاندارد ISO 9000 واژه كلي براي توصيف عملكرد مربوط به قابليت دسترسي (Availability) و عوامل تأثيرگذار بر آن در يك سيستم يعني:

  1. قابليت اطمينان (Reliability) 
  2. قابليت نگهداري و تعميرات (Maintainability) می‌باشد.

مدیریت قابلیت اعتماد به عنوان یک رویکرد سیستمی، بخشی از فعالیت‌‌های مدیریتی است که عملکرد سازمان را در مباحث قابلیت اطمینان/ دسترس‌پذیری/ قابلیت نگهداری و تعمیرات/ ایمنی (RAMS) به منظور حصول اطمینان از کارایی و توانمندی فرآیند‌های عملیاتی و تجهیزات و محصولات مورد توجه قرار می‌دهد و بهبود مستمر آن را میسر می‌سازد. شرکتTÜV NORD Iran تمامی مراحل طراحی، آموزش، مشاوره، ممیزی، استقرار، تست و ارائه گواهی انطباق سیستم مدیریت قابلیت اعتماد را انجام می‌دهد.

  • بازرسي بر مبناي ريسك (RBI)

RBI روشي منظم براي تعیین و اعمال ضريب ريسك شکست دستگاه‌ها و تجهیزات در تعمير و نگهداري تأسيسات و اتخاذ تصميمات بازرسي است. مطالعات RBI تأمين كننده درك دقيق‌تر از مخاطرات و مكانيزم‌هاي تخريب محتمل مرتبط با مخازن تحت فشار و لوله‌كشي‌هاست. اين اطلاعات كمك زيادي به تأمين يك برنامه كامل يكپارچگي دارایی و در نتيجه مديريت مناسب مخاطرات مي‌نمايند. شرکت TÜV NORD Iran با سابقه بیشترین تعداد کار انجام شده در این زمینه و بکارگیری نرم‌افزار INSPECTIOBASE مطابق با استاندارد API 581 آماده ارائه خدمات در این زمینه می‌باشد.

سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان (RCM)

یکی از استراتژی‌های مطرح در زمینه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات و بهینه‌سازی فعالیت‌های مرتبط با آن، سیستم یا فرآیند نگهداری و تعمیرات با محوریت قابلیت اطمینان (RCM-Reliability Centered Maintenance) می‌باشد. این سیستم به منظور تعیین آنچه که می‌بایستی انجام گردد تا تمامی امکانات و تجهیرات فیزیکی سازمان‌ها به طور مستمر وظایف طرح‌ریزی شده خود را در بستر فعلی عملیاتی خود برآورده نماید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت TÜV NORD Iran در چهارچوب طراحی و استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان (RCM) و مکانیزم جمع‌آوری داده‌ها، استانداردهای بین‌المللی مطرح در مباحث RCM مانند ANSI / IEEE Std 500، ISO 14224، IEC 60300، OREDA، SAE را مورد استفاده قرار می‌دهد.

  • ارزيابي آمادگی برای كار (FFS) 

TÜV NORD Iran خدمات ارزيابي سطوح1، 2 و3 FFS خود را مطابق با استانداردهاي (API 579- 1 ASME FFS- 1) و ASMESec XI ارائه مي‌نمايد. متخصصين اين شركت با كاربرد نرم‌افزارهاي مختلف صنعتي مناسب در اين زمينه مانند ANSYS، ABAQUS و ... آشنايي دارند.

  • سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله (PIMS)

سيستم مديريت يكپارچه خطوط لوله شركت TÜV NORD Iran جهت كمك به راهبران خطوط لوله در زمينه برقراری کارکرد ایمن و قابل اطمینان خطوط لوله با تكيه بر رويكردهاي متفاوت و يكپارچگي آن‌ها، طراحي گرديده است. اين برنامه استمرار كاركرد اين خطوط را تضمين نموده و بر مبناي آخرين قواعد و استانداردها همچون ASME B 31.8S يا API 1160 استوار مي‌باشد.

  • سيستم مديريت نگهداري و تعميرات نرم‌افزاري (CMMS)

در يك بسته نرم‌افزاري CMMS اطلاعات عمليات نگهداري و تعميرات سازمان معمولا در يك بانك اطلاعاتي نگهداري مي‌گردد. اين اطلاعات كه به ‌صورت كاملاً ايمن و با قابليت اطمينان بالا نگهداري مي‌شوند، ‌نيروهاي فني و سازمان نت را در انجام كارها و وظايف محوله با اثربخشي بيشتري ياري مي‌نمايند. CMMS بستر مناسب جهت اجرای یک برنامه مدیریت یکپارچهAIM را فراهم ساخته و اطلاعات اولیه مورد نیاز را در اختیار آن قرار می‌دهد.

TÜV NORD Iran

مديريت يكپارچگي دارايي

+9821-42749112
Fax: +9821-88749543

aim@tuvnordiran.com