MENU

محیط زیست

  1. محیط زیست
  2. خدمات صنعتی

شرکت TÜV NORD Iran با بهره‌گیری از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های خود، خدمات امور محیط زیست را در رابطه با فناوری‌های پاک‌سازی آب، خاک و هوا، مدیریت زیست‌محیطی، استاندارد زیست‌محیطی، فناوری‌های مرتبط با CCS و فناوری‌های مکانیسم توسعه پاک (CDM) مدنظر قرار خواهد داد. از جمله این خدمات عبارت‌اند از: 

 • ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی (Environmental Impacts Assessment-EIA)
 • ارزيابی عملكرد زیست‌محیطی (Environmental Performance Evaluation-EPE)
 • ارزيابی چرخه عمر (Life Cycle Assessment-LCA)
 • برچسب‌زنی و اظهارنامه‌های زیست‌محیطی (Environmental Labeling & Declarations)
 • ارزيابی ارتباطات زیست‌محیطی (Environmental Communication)
 • ارزيابی راندمان اكولوژيكی (Eco-Efficiency Assessment-EEA)
 • طراحی محصولات و فرآيند با آلايندگی صفر (Zero Emission Product and Process Design)
 • بازطراحی فرآيندها مبتنی بر مهندسی سبز (Green Engineering Process Redesign)
 • ارزيابی شيمی و مهندسی سبز (Green Chemistry and Engineering Assessment)
 • مطالعات جريان¬های مواد و انرژی (Material and Energy Flows Studies)
 • ارزيابی بهره‌وری سبز (Green Productivity)
 • مکانیسم توسعه پاک CDM ارائه فناوری‌های زیست‌محیطی به شرکت‌ها جهت کسب استاندارد زیست‌محیطی مرتبط
 • ارزیابی فناوری‌ها و مدیریت بازیافت پسماند، تصفیه‌خانه‌ها، شیرابه و زباله سوزها
 • ارائه بسته‌های سیاستی، مدیریتی، فناوری و نوآوری در جهت اجرای بخشی از سیاست‌های کلی 
In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.