MENU
  1. ممیزی انرژی مبتنی بر ISO50002
  2. بهره وری انرژی در ساختمان
  3. بهره وری انرژی
  4. انرژی
  5. خدمات صنعتی

شرکتTÜV NORD Iran ، خدمات ممیزی فنی انرژی را مطابق با استاندار بین‌المللی ISO 50002: 2014 و یا سایر استانداردهای ملی و بین‌المللی مرتبط مورد توجه قرار می‌دهد. ممیزی فنی انرژی یک تحلیل تفصیلی از عملکرد انرژی یک سازمان، تجهیزات، سیستم‌ها یا فرآیندها را شامل می‌شود و به شناسایی فرصت‌های بهبود عملکرد انرژی منجر می‌شود.

این خدمات منطبق بر سطوح ممیزی تعریف شده در استاندارد ISO 50002 و بر اساس نیاز کارفرما تعریف و اجرا گردیده و گواهینامه انجام خدمات ممیزی فنی انرژی بر مبنای ISO 50002 از سوی TÜV NORD Iran ارائه خواهد شد.

محورهای زیر در ارائه خدمات ممیزی فنی انرژی مورد توجه قرار می‌گیرند:

 • تحلیل مصارف و بررسی فرآیندها و تجهیزات
 • ارزیابی کارایی و عملکرد انرژی
 • تعیین شاخص‌های بهبود عملکرد انرژی
 • تعیین و درجه بندی پتانسیل‌ها و فرصت‌های صرفه جویی انرژی
 • تحلیل فنی و اقتصادی و آنالیز بازگشت سرمایه
 • بررسی اثر بهبود کارایی انرژی بر شاخص‌های زیست محیطی
 • طرح‌ریزی انرژی بر مبنای نیازهای سازمان و شاخص‌های ملی و بین‌المللی

شرکت TÜV NORD Iran تمامی مراحل خدمات ممیزی فنی را بر مبنای استاندارد ISO 50002 در حوزه‌ ساختمان¬های مسکونی، اداری و تجاری عهده دار می‌شود.