MENU
  1. ممیزی کیفیت توان الکتریکی
  2. بهره وری انرژی در تجارت و صنعت
  3. بهره وری انرژی
  4. انرژی
  5. خدمات صنعتی

تأثیرات قابل توجه کیفیت توان الکتریکی بر میزان مصرف انرژی و همچنین قابلیت اطمینان شبکه باعث گردیده است که بررسی و بهبود پارامترهای مرتبط با کیفیت توان به‌عنوان یکی از شاخص‌های افزایش بهره‌وری سیستم مطرح گردد. TÜV NORD Iran با در نظر گرفتن ضرورت ارزیابی و بهبود این پارامترها بر مبنای استانداردها و ملاکهای ملی و بین‌المللی، که از یک سو از طرف شبکه‌های توزیع و انتقال و از سوی دیگر از سمت مشتریان و واحدها مورد توجه قرار گرفته است، خدمات زیر را ارائه می‌نماید:

 • ندازه¬گیری کامل شاخص‌های الکتریکی توان، هارمونیک و فلیکر
 • تحلیل کامل پارامترهای کیفیت توان
 • محاسبات، مطالعات و تحلیل شبکه بر اساس EN50160 و IEC6100-2-4
 • بررسی و طرح‌ریزی روش‌های بهبود کیفیت توان
 • امکانسنجی فنی و اقتصادی تغییرات سیستم
 • ارزیابی روش‌های فیلتر و جبران‌سازی اکتیو و پسیو
 • مرور طراحی و نظارت بر اجرای سیستم‌های جبران‌ساز
 • ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان

مطابق با اندازه¬گیریها و تحلیلهای انجام شده، گواهینامه انجام تست و یا گواهی انطباق بر اساس معیارهای مشخص صادر می‌گردد. این معیارها میتواند به حالات متفاوت در استانداردهای ملی و بین‌المللی، ضوابط و مقررات دولتی، الزامات مشتری و غیره تعریف شده باشند.