MENU
اندازه¬گیری و تصدیق (Measuring & Verification)

اندازه¬گیری و تصدیق (Measuring & Verification)

تعیین میزان صرفه جویی انجام شده ناشی از پیاده‌سازی راهکارهای بهینه سازی انرژی و آب، به‌گونه‌ای قابل اطمینان، به‌عنوان یک اقدام اساسی در راستای مشخص نمودن تأثیر فعالیت‌ها و روشهای اجرا شده که به کمک اندازه‌گیری و تصدیق میسر می‌گردد.

یک برنامه اندازه گیری و تصدیق با شناسایی و ارزیابی تأثیر عوامل ثابت و متغیرهای مؤثر بر مؤلفه‌های گوناگون، ارزش واقعی و میزان اثربخشی هر یک از برنامه‌های بهبود عملکرد انرژی و میزان تحقق راهکارهای افزایش کارایی انرژی را با شفافیت و صحت مورد توجه قرار می‌دهد.

شرکت TÜV NORD Iran با تکیه بر کارشناسان دارای صلاحیت خود در این حوزه خدمات جامع ذیل را مطابق با پروتکل‌ بین‌المللی اندازه گیری و تصدیق (IPMVP) و یا استاندارد بین‌المللی ISO 50015:2014 ارائه می‌نماید:

 • جمع آوری و صحه گذاری داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی
 • تعیین و تصدیق اولیه خط مبنا
 • شناسایی و تعیین عوامل ثابت، متغیرهای مؤثر و ضرایب تصحیح لازم
 • تهیه برنامه M&V
 • ارزیابی و اندازه¬گیری تأثیر هر یک از راهکارهای انجام شده به‌صورت مستقل یا در ارتباط با یکدیگر
 • تصدیق میزان صرفه جویی انجام شده
 • پایش و تنظیم صرفه‌جویی‌های انرژی و آب
 • صحه گذاری شاخص‌های مشخص شده
 • تهیه گزارش M&V
 • پایش بلند مدت صرفه جویی‌های انرژی و آب

بر این اساس، TÜV NORD Iran خدمات اندازهگیری و تصدیق (M&V) خود را در راستای افزایش سطح توانمندی سازمان‌ها، صنایع و فعالان انرژی و آب ارائه می‌نماید. از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • سازمان‌ها را قادر می‌سازد که به اطلاعات دقیق و صحیح در راستای ارزیابی میزان کارایی برنامه‌های مدیریت انرژی (نظیر پیاده‌سازی ISO 50001) و یا اجرای راهکارهای صرفه جویی خود واقف شوند.
 • مالکان و شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO)، داده‌ها و شواهد تصدیق شده از یک مرجع دارای صلاحیت و بی‌طرف را جهت ارزیابی عملکرد راهکارهای اجرا شده را در اختیار خواهند داشت.
 • شرکت‌های تأمین کننده اعتبارات مالی مانند بانک‌ها را قادر خواهد ساخت که ارزیابی دقیقی از میزان ریسک اجرای پروژه‌های خدمات انرژی را داشته باشند.