MENU
    1. (E-MARKING) صدور گواهینامه های ارزیابی تناظر برای قطعات/ مؤلفه ها/مجموعه های خودرو
    2. ارزیابی انطباق محصول
    3. بازرسی فنی

Homologation

انجام تست‌های مرتبط با Homologation و صدور گواهینامه‌های نشان E و در همکاری با نهادهای اعتباردهی اروپای متحد، با همکاری سازمان TÜV NORD Mobility در آلمان به عنوان مرجع دارای صلاحیت انجام می‌گردد و شامل موارد زیر می‌باشد:

  • ارائه خدمات E-Marking برای قطعات/ مجموعه‌های خودرو/ خودرو
  • انجام آژمون‌های و صدور گواهینامه‌های ارزیابی انطباق در صنعت خودرو مبتنی بر اسنانداردهای UN/ECE و GSO