MENU

بازرسی‌ها و تأییدیه‌های مخازن تحت فشار و بویلرها مطابق با الزامات کدهای ASME

    1. بازبینی طراحی مخازت تحت فشار بر اساس ASME
    2. ارزیابی انطباق محصول
    3. بازرسی فنی

TÜV NORD به عنوان یک نهاد بازرسی دارای صلاحیت (Authorized Inspection Agency) از طرف انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) شناخته شده و می‌تواند با تکیه بر شبکه گسترده بازرسین تأیید صلاحیت شده خود (Authorized Inspectors) خدمات مرتبط با تأیید صلاحیت سازندگان انواع مخازن تحت فشار و بویلرها و نیز بازرسی حین ساخت این تجهیزات را انجام دهد و سازندگان را جهت دریافت نشان‌های مرتبط مانند U-Stamp یاری نماید.

همچنین در صورت تمایل سازندگان نسبت به دریافت تأییدیه‌های مرتبط با ضوابط اتحادیه اروپا، استاندارد و خطوط راهنمای مورد تأیید در اتحادیه اروپا می‌تواند جایگزین کدهای ASME گردد و TÜV NORDبه عنوان یک مرجع دارای تأیید صلاحیت در اتحادیه اروپا می‌تواند نسبت به صدور تأییدیه‌های مرتبط اقدام نماید.