Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας και ο ρόλος της Πιστοποίησης

Διαβάστε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Βασιλικής Καζάζη, Διευθύνουσας Συμβούλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας.

Το 2008, ο οργανισμός Chartered Quality Institute (CQI) καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας αναγνωρίζοντας τη σημασία της σε διεθνές επίπεδο. Η Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας ορίστηκε να είναι η δεύτερη Πέμπτη του Νοεμβρίου και έκτοτε κάθε χρόνο η σημασία της αναβαθμίζεται τόσο στο θυμικό όλων όσο και στο κανονιστικό περιβάλλον.

Στην σημερινή εποχή,  η έννοια της ποιότητας στον επιχειρηματικό χώρο είναι σαφώς πιο διευρυμένη, ξεπερνώντας τα στενά, αλλά εξίσου σημαντικά όρια των ‘των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντων ή μίας υπηρεσίας’. Η ποιότητα πλέον διατρέχει και καθορίζει έννοιες όπως η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση, που είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα του επιχειρείν. Εκτείνεται ακόμη στο κομμάτι της περιβαλλοντικής ευθύνης, της εργασίας, των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και εν γένει της κοινωνικής ευθύνης.

Κοινή συνισταμένη σε όλα τα παραπάνω, είναι η δυνατότητα οριοθέτησης και -στο βαθμό του εφικτού- ποσοτικοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες. Και για το σκοπό αυτό έχουν θεσπισθεί και ακολουθούνται μια σειρά από κοινής αποδοχής πρότυπα, με δείκτες που εξασφαλίζουν την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών και την απόδοσή ενός οργανισμού.

Ξεκινώντας από τη διαδικασία των ελέγχων, είτε επιτόπιων είτε από απόσταση, προχωρώντας στις επιθεωρήσεις και καταλήγοντας εν τέλει στην διαδικασία της πιστοποίησης, υπάρχει ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο πλαίσιο που εξασφαλίζει την τήρηση ή μη των κριτηρίων εκείνων που καθιστούν «πιστοποιημένο» έναν προϊόν ή μια υπηρεσία.

Έτσι, αφενός εκείνοι που πληρούν τα κριτήρια επιβραβεύονται από συνεργάτες και καταναλωτές, αφετέρου εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασμένων. Με την έννοια της ποιότητας να είναι σήμερα πιο περίπλοκη, αλλά και πιο σημαντική από ποτέ, είναι απαραίτητο αυτή να εξασφαλισθεί με αντικειμενικό τρόπο. Και εδώ ακριβώς έρχεται ο ρόλος των φορέων πιστοποίησης.

Οι Φορείς Πιστοποίησης αναλαμβάνουν ακριβώς αυτό το καθήκον, να εξασφαλίσουν την εκατέρωθεν εμπιστοσύνη, αποτελώντας την έμπιστη τρίτη οντότητα. Γιατί μια πιστοποίηση είναι στην πράξη ένα εχέγγυο, ένας επίσημος τρόπος απόδειξης της ποιότητας, σε όποιο πεδίο και αν αυτή εφαρμόζεται. Με άλλα λόγια, ένα «διαβατήριο» συνεργασίας και ασφάλειας μεταξύ των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Μέχρι σήμερα, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες δράσεων και εταιρειών όπου το τοπίο αναφορικά με τις πιστοποιήσεις είναι ακόμα συγκεχυμένο. Άλλοτε οι πιστοποιήσεις είναι επιβεβλημένες δια νόμου και άλλοτε είτε αποτελούν πρωτοβουλία του εκάστοτε φορέα ή επιχείρησης. Με τη διαφορά ότι το τελευταίο διάστημα και ειδικά στην μετα-πανδημική εποχή μια σειρά επιχειρήσεων αναλαμβάνει η ίδια την πρωτοβουλία να πιστοποιηθεί, διασφαλίζοντας έτσι τις αποδείξεις για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Προϋπόθεση βέβαια είναι ότι και ο ίδιος ο Φορέας Πιστοποίησης  τηρεί τα προβλεπόμενα, πραγματοποιεί σωστά τους ελέγχους και εν τέλει απονέμει τα σχετικά πιστοποιητικά και που πραγματικά οφείλει και όχι κατά το δοκούν ή σύμφωνα με το επιχειρηματικό συμφέρον. Όταν συμβαίνει το τελευταίο, η αλυσίδα αξίας καταστρέφεται και η προσπάθεια ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης καταστρατηγείται.

Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ποιότητας, όταν αναζητούμε την ποιότητα θα πρέπει να αναζητούμε και τα αντικειμενικά κριτήρια που την καθορίζουν. Η ύπαρξη σχετικών πιστοποιήσεων από φορείς εγνωσμένης αξίας και αξιοπιστίας είναι το καλύτερο εχέγγυο. Ταυτόχρονα παρέχουν επιβράβευση για εκείνους που κάνουν το βήμα παραπάνω, φροντίζοντας όχι μόνο να καλύψουν τις εκάστοτε κανονιστικές απαιτήσεις αλλά και να «θωρακίσουν» με αποδείξεις τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και  τις επιχειρηματικές διαδικασίες τους.

Έτσι οι επιχειρήσεις, μέσα από την ποιότητα, οδηγούνται σε μια πιο βιώσιμη πραγματικότητα, ακολουθώντας τις επιταγές της σημερινής εποχής αλλά και των καταναλωτών που επιβραβεύουν εκείνους που ακολουθούν αντίστοιχες πρακτικές.