....

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Description

03.02. - 03.02.2023 |

Download for calendar

03.02

ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

1ήμερο – 4 ωρών - Ώρες Διεξαγωγής: 16:00μ.μ. - 20:00μ.μ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 03 Φεβρουαρίου 2023 (κωδ. 9750107)

Κόστος σεμιναρίου: 180€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Δηλώστε Συμμετοχή

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο συγκεκριμένο μονοήμερο σεμινάριο, διάρκειας πέντε (5) ωρών, δίνεται  ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες εκτεταμένες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη (Ν.4412/2016). Ακολουθείται μία κριτική επισκόπηση/προβληματική των κυριότερων από αυτές, υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1) Διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης

   -Διαδικασίες και τεχνικές ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

   -Φάκελος δημόσιας σύμβασης

   -Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά  

   -Κριτήρια επιλογής / Κριτήρια ανάθεσης

   -Τεχνικές προδιαγραφές

   -Ζητήματα υπεργολαβίας

   -ΚΗΜΔΗΣ / ΕΣΗΔΗΣ (επίτευξη κανόνων δημοσιότητας)

2) Ανάθεση κάτω από τα κατώτατα χρηματικά όρια

   -Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας

   -Απευθείας ανάθεση

   -Έννομη προστασία

3) Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

   -Τεχνική επάρκεια Αναθετουσών Αρχών

   -Διοίκηση έργου / ΙΦΕ (Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης) – Ελεγκτής Μηχανικός – Οι νέες αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής

   -Χρονοδιάγραμμα κατασκευής / Ημερολόγιο έργου (ηλεκτρονική τήρηση)

   -Προθεσμίες / Ποινικές ρήτρες

   -Επιμετρήσεις (μεταβολή του συστήματος από ελεγκτικό σε δηλωτικό)

   -Λογαριασμοί

   -Βλάβες στα έργα (δήλωση αναδόχου – διαδικασία διαπίστωσης – αποζημιώσεις)

   -Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση (εγκεκριμένος υπεργολάβος)

   -Παραλαβή (νέα διαδικασία)

   -Έκπτωση αναδόχου / Διακοπή εργασιών / Διάλυση σύμβασης

   -Επίλυση διαφορών

4) Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών

   -Παρακολούθηση / παραλαβή αντικειμένου σύμβασης  

   -Τροποποίηση σύμβασης

   -Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου

5) Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων

6) Έννομη προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων

   -Διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής

   -Προσωρινά μέτρα

   -Δικαστική προστασία

Εισηγητής : Ανέστης Λεδίδης

Price or participation fee

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Παρ. 03.02— Παρ. 03.02.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσως

Price or participation fee

€180

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr