MENU

....

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 17025:2017

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 17025:2017

Sign up

Description

07.02. - 11.02.2022 |

Download for calendar

07.02

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 17025:2017

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 17:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 07 - 11 Φεβρουαρίου (κωδ. 97047), 28 Μαρτίου - 1 Απριλίου (97048)

Κόστος σεμιναρίου: €680. Εφόσον παρακολουθήσετε και τις πέντε (5) ημέρες του Εξειδικευμένου στελέχους διαπιστευμένου εργαστηρίου σε συμφωνία με το ISO/IEC 17025:2017, το συνολικό κόστος παρακολούθησης διαμορφώνεται στα 680 € / συμμετοχή. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Γενικές Πληροφορίες

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε εσωτερικά ή εξωτερικά στελέχη (συμβούλους) εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων που έχουν λάβει διαπίστευση σε συμφωνία με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Καλύπτεται όλο το φάσμα των αναγκαίων γνώσεων που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο στέλεχος, (α) εφαρμόζοντας την προσέγγιση ως διεργασία (process approach), (β) κάνοντας χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), κατάλληλης ώστε το εργαστήριο να είναι ανταγωνιστικό και βιώσιμο, (γ) αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες βελτίωσης μέσω ανάλυσης του ισοζυγίου αβεβαιότητας (uncertainty budget) και (δ) εφαρμόζοντας τυποποιημένες τεχνικές αξιολόγησης του κινδύνου (IEC 31010:2019, Risk management – Risk assessment techniques) για βέλτιστη χρήση του σκεπτικού με θεώρηση του κινδύνου (risk-based thinking).

Περιεχόμενα

Το παρόν σεμινάριο αποτελεί τη συνένωση τριών μικρότερης διάρκειας, κατά τρόπο ώστε αν ένα στέλεχος εργαστηρίου ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τμήμα αυτού, μπορεί να το κάνει με αντίστοιχη έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης, ως εξής:

1η & 2η ημέρα σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα ταυτίζεται με τη τεχνική περιγραφή του διήμερου σεμιναρίου με τίτλο:

 «ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017, Απαιτήσεις για εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων»

 • Η διαπίστευση και η EA-MLA (European cooperation for Accreditation - Multilateral Agreement).
 • Το πλαίσιο των απαιτήσεων για το Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή/και διακριβώσεων - το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 όπως εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΥΔ.
 • Μετάβαση από την προηγούμενη έκδοση του 2005, σημαντικές αλλαγές & συσχέτιση με άλλα Συστήματα Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας κ.α.) - προσέγγιση ως διεργασία, σκεπτικό με θεώρηση του κινδύνου, διαχείριση τεκμηριωμένης πληροφορίας για ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας.
 • Παρουσίαση / επεξήγηση των απαιτήσεων του Προτύπου με έμφαση στα εξής:
  • Η μέθοδος δειγματοληψίας, δοκιμής, ή διακριβώσεων (τυποποιημένη, τροποποιημένη τυποποιημένη ή εσωτερική / in - house): παραδείγματα – συσχέτιση με το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) – επικύρωση μεθόδου και επαλήθευση της επικύρωσης της μεθόδου.
  • Επεξήγηση βασικών εννοιών μετρολογίας: σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα) μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β εκτίμηση των συνιστωσών της αβεβαιότητας (ISO GUM), ισοζύγιο αβεβαιότητας, ανάλυση ευαισθησίας, ιχνηλασιμότητα μετρήσεων, υλικά αναφοράς.
  • Παρουσίαση (α) τεχνικών ελέγχου ποιότητας με χρήση control charts, (β) στατιστικών αξιολόγησης αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (proficiency testing), (γ) στατιστικών για την επικύρωση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης) και (δ) τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου (γενικό παράδειγμα, παρουσίαση πίνακα αξιολόγησης κινδύνου και αξιοποίησης ευκαιριών σε συμφωνία με το ISO 31000:2018).
  • Εκθέσεις αποτελεσμάτων και η περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αντικείμενο ενός κανόνα για λήψη απόφασης.
 • Η διαδικασία διαπίστευσης και επιτήρησης από το ΕΣΥΔ.
 • Σύντομη παρουσίαση του Διεθνούς Προτύπου ISO 19011:2018, Guidelines for auditing management systems (Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης) & άσκηση με εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων σχετικά με τη διενέργεια (οριζόντιων και κατακόρυφων) εσωτερικών επιθεωρήσεων για την περίπτωση Διαπιστευμένου Εργαστηρίου.

3η ημέρα σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα ταυτίζεται με τη τεχνική περιγραφή του σεμιναρίου με τίτλο:

«Στοιχεία μετρολογίας: Εφαρμογή σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων»

Περιεχόμενα

 • Σφάλμα μέτρησης – ορθότητα και πιστότητα (επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα) μέτρησης – τύπου Α και τύπου Β εκτίμηση της αβεβαιότητας (Οδηγός ISO GUM) – η κοινή προσέγγιση.
 • Ισοζύγιο αβεβαιότητας: διάγραμμα Ishikawa (fishbone), ανάλυση ευαισθησίας, νόμος διάδοσης των σφαλμάτων και συμμεταβλητότητα παραγόντων (συνδυασμένη αβεβαιότητα), τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων (διευρυμένη αβεβαιότητα): παραδείγματα.
 • Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων - χρήση υλικών αναφοράς ή πληροφορίας που έχει παραχθεί από εξωτερική πηγή, εσωτερικές διαδικασίες διακρίβωσης: παραδείγματα
 • Επαλήθευση και στατιστικές για την επικύρωση μεθόδων μέτρησης (δοκιμής ή διακρίβωσης): Παραδείγματα:
  • Υπολογισμός ορίου ανίχνευσης (detection limit).
  • Εκτίμηση γραμμικότητας βαθμονόμησης εξοπλισμού – πώς και πότε συνυπολογίζεται στο ισοζύγιο αβεβαιότητας.
  • Δοκιμή ανθεκτικότητα ς της μεθόδου (robustness test).
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (proficiency testing) και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας του εργαστηρίου.
 • Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας με χρήση εξειδικευμένων διαγραμμάτων (όπως control charts, CUSUM, κτλ), χρήση πληροφορίας από εξωτερικές πηγές (όπως αποτελέσματα συγκριτικών δοκιμών και διακριβώσεων), ειδικά για την κατάρτιση του ισοζυγίου αβεβαιότητας: παράδειγμα.
 • Διόρθωση βαθμονόμησης μετρητικού εξοπλισμού: παράδειγμα.

4η ημέρα σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα ταυτίζεται με τη τεχνική περιγραφή του σεμιναρίου με τίτλο:

«Τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου (IEC 31010:2019) για εργαστήρια διαπιστευμένα σύμφωνα με το ISO/IEC 17025:2017»

Περιεχόμενα

 • Συνοπτική παρουσίαση των τεχνικών αξιολόγησης κινδύνου (IEC 31010:2019) - καταλληλότητα κάθε τεχνικής σε σχέση με τα στάδια του κύκλου αξιολόγησης του κινδύνου – καταλληλότητα τεχνικών έναντι των απαιτήσεων του ISO/IEC 17025:2017 και των προτύπων των μεθόδων.
 • Παρουσίαση / επεξήγηση των δεικτών αποτίμησης του κινδύνου (Risk Index, Risk Priority Number, κ.λπ.)
 • Παρουσίαση των τρόπων αντιμετώπισης του κινδύνου και της ιεραρχίας εφαρμογής του και σύνδεση με τη διεργασία αξιοποίησης ευκαιριών.
 • Παράδειγμα πίνακα HAZOP (Hazards and Operability study) - παράδειγμα πίνακα FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) – ομοιότητες και διαφορές.
 • Παράδειγμα εφαρμογής διαγράμματος FTA (Fault Tree Analysis) για τη διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων αρνητικού συμβάντος.
 • Συνοπτική παρουσίαση σύνθετων τεχνικών (π.χ. bowtie, Monte Carlo & Bayesian analysis) η χρησιμότητά τους.

5η ημέρα σεμιναρίου:

Περιεχόμενα

  • Λεπτομερής παρουσίαση του Προτύπου ISO 19011:2018, παραδείγματα σε σχέση με την καλή πρακτική για την διατύπωση κατά τη συμπλήρωση εντύπων εσωτερικής επιθεώρησης
  • Πρακτική εξάσκηση: εσωτερική επιθεώρηση με παιχνίδι ρόλων
  • Εξέταση διάρκειας 1 ώρας (10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που καλύπτουν το σύνολο των 4 πρώτων ημερών)
  • Συζήτηση σχετικά με τις απαντήσεις των ερωτήσεων και σχετικά με όποιο επιπλέον ζήτημα επιθυμούν οι συμμετέχοντες σχετικά με οποιαδήποτε ημέρα του σεμιναρίου.

Αν κάποιος/κάποια ενδιαφερόμενη έχει παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω αναφερόμενα επιμέρους σεμινάρια δικαιούται να απαλλαγεί από τις αντίστοιχες ημέρες του προγράμματος.

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Με το τέλος του παρόντος σεμιναρίου, τα στελέχη των διαπιστευμένων εργαστηρίων θα μπορούν να καλύπτουν κρίσιμες θέσεις εντός του εργαστηρίου, ασκώντας ηγεσία (leadership), στο βαθμό που το επιτρέπουν τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες οδηγίες της διαδικασίας διαπίστευσης.

Σημείωση: Ο συμμετέχων, μπορεί να παρακολουθήσει μεμονωμένα τα σεμινάρια (2 ημέρες- 1 ημέρα- 1 ημέρα) ή το σύνολο αυτών συν μια επιπλέον ημέρα (5 ημέρες).

This also takes place in

Δευ. 07.02— Παρ. 11.02.2022

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Δευ. 28.03— Παρ. 01.04.2022

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€680

Εφόσον παρακολουθήσετε και τις πέντε (5) ημέρες του Εξειδικευμένου στελέχους διαπιστευμένου εργαστηρίου σε συμφωνία με το ISO/IEC 17025:2017, το συνολικό κόστος παρακολούθησης διαμορφώνεται στα 680 € / συμμετοχή. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr

Εγγραφή

Εγγραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Σημειώστε εάν η συμμετοχή θα καλυφθεί μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,06%*
Η διασικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Γίνεται μετά το πέρας του σεμιναρίου:

 1. με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης: ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χολαργού 158-002320-000-236 ή
 2. με ηλεκτρονική συναλλαγή: IBAN: GR9301401580-158-002320-000-236

Σε περίπτωση μη έγκυρης ή ελλιπούς συμπλήρωσης στοιχείων η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου.

Πεδία με * είναι υποχρεωτικά πεδία

Χειριζόμαστε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και εξασφαλίζουμε ότι μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλής όταν επισκέφτεστε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

captcha

Πραγματοποιείστε την αριθμητική πράξη και εισάγετε το αποτέλεσμα στο πεδίο Captcha