MENU

Laboratoř energetické chemie

Laboratoř provádí komplexní chemické a fyzikální rozbory kapalných a tuhých paliv, tuhých biopaliv a alternativních paliv, olejů, popelovin, energetických a povrchových vod.

Analýzy tuhých paliv, tuhých biopaliv a alternativních paliv, popelovin
a hořlavých odpadů:

 • tj. černého a hnědého uhlí, pelet a briket z biomasy a volné biomasy, spalitelných odpadů a popelovin jsou prováděny kompletně,
 • tj. v celém, normou požadovaném, rozsahu.

Jedná se o:

 • stanovení vody,
 • stanovení popela,
 • stanovení prchavé a neprchavé hořlaviny,
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti,
 • stanovení vodíku, uhlíku a dusíku,
 • stanovení veškeré síry a popelové síry,
 • chemický rozbor popela,
 • stanovení melitelnosti metodou Hardgrove a metodou VTI,
 • stanovení nedopalu,
 • granulometrický rozbor,
 • stanovení otěru pelet,
 • stanovení sypné hmotnosti,
 • stanovení skutečné hustoty,
 • stanovení rozměrů pelet a briket.

Dlouhodobé zkušenosti s analýzami tuhých biopaliv (biomasy) umožňují komplexní rozbory i vzorkování (není v rámci F1) v místě výrobce. Výsledky těchto zkoušek jsou důležitou informací pro konstrukční návrhy energetických zařízení, zejména kotlů, výměníků a mlecích zařízení uhlí, k výběru vhodného paliva od dodavatelů paliva, k optimalizaci spalovacího režimu, k provozu odsiřovacích a denitrifikačních zařízení. Mimo rozsah akreditace vydávají Laboratoře a zkušebny Osvědčení o kvalitě paliva na základě námi provedených zkoušek. Akreditovaný zkušební protokol je přílohou tohoto Osvědčení. TÜV NORD Czech, s.r.o., Certifikační orgán č. 3170 akreditovaný ČIA dle ČSN EN 45011:1998 provádí certifikaci pevných paliv a pevných biopaliv. Akreditovaný certifikát je vydán na základě shody fyzikálně chemických vlastností a požadavků kriteriálního dokumentu, Vyhlášky č. 482/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 13/2009. Zkoušky včetně odběru vzorků provádějí Laboratoře a zkušebny, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060.

Zkoušky kapalných paliv a maziv

poskytují informace o kvalitativních ukazatelích těchto výrobků a o jejich užitných vlastnostech. Provádějí se v následujícím rozsahu:

 • stanovení vody,
 • stanovení popela,
 • stanovení vodíku, uhlíku a dusíku,
 • stanovení síry,
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti,
 • stanovení karbonizačního zbytku podle Conradsona,
 • stanovení mechanických nečistot,
 • stanovení hustoty,
 • stanovení kinematické viskozity,
 • stanovení čísla kyselosti,
 • stanovení bodu tuhnutí (neakreditovaná zkouška),
 • stanovení asfalténů (neakreditovaná zkouška).

Zkoušky energetických a povrchových vod

slouží ke kontrole chemického režimu parovodního okruhu (napájecí vody, kotelní vody, páry a kondenzátu) a k minimalizaci korozního napadení materiálů ze strany vody a spalin. Provádí se také chemické odstraňování korozních zplodin ze železa a oceli, tzn. kontrola vyčistění kotle. Zkoušky vod se provádějí v následujícím rozsahu:

 • stanovení elektrické konduktivity,
 • stanovení pH,
 • stanovení kyselinové neutralizační kapacity KNK,
 • stanovení sumy vápníku a hořčíku,
 • stanovení oxidu křemičitého,
 • stanovení oxidu fosforečného,
 • stanovení amonných iontů (neakreditovaná zkouška),
 • stanovení železa,
 • stanovení sodíku.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. Dana Wojnarová

Vedoucí Laboratoře energetické chemie

+420 545 110 127

wojnarova@tuev-nord.cz