MENU
  1. Naše služby
  2. Laboratoře a zkušebny
  3. Laboratoř energetické chemie

Laboratoř energetické chemie

Laboratoř provádí komplexní chemické a fyzikální rozbory kapalných a tuhých paliv, tuhých biopaliv a alternativních paliv, olejů, popelovin, energetických a povrchových vod.

Analýzy tuhých paliv, tuhých biopaliv a alternativních paliv, popelovin
a hořlavých odpadů:

 • tj. černého a hnědého uhlí, pelet a briket z biomasy a volné biomasy, spalitelných odpadů a popelovin jsou prováděny kompletně,
 • tj. v celém, normou požadovaném, rozsahu.

Jedná se o:

 • stanovení vody,
 • stanovení popela,
 • stanovení prchavé a neprchavé hořlaviny,
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti,
 • stanovení vodíku, uhlíku a dusíku,
 • stanovení veškeré síry a popelové síry,
 • chemický rozbor popela,
 • stanovení melitelnosti metodou Hardgrove a metodou VTI,
 • stanovení nedopalu,
 • granulometrický rozbor,
 • stanovení otěru pelet,
 • stanovení sypné hmotnosti,
 • stanovení skutečné hustoty,
 • stanovení rozměrů pelet a briket.

Dlouhodobé zkušenosti s analýzami tuhých biopaliv (biomasy) umožňují komplexní rozbory i vzorkování (není v rámci F1) v místě výrobce. Výsledky těchto zkoušek jsou důležitou informací pro konstrukční návrhy energetických zařízení, zejména kotlů, výměníků a mlecích zařízení uhlí, k výběru vhodného paliva od dodavatelů paliva, k optimalizaci spalovacího režimu, k provozu odsiřovacích a denitrifikačních zařízení. Mimo rozsah akreditace vydávají Laboratoře a zkušebny Osvědčení o kvalitě paliva na základě námi provedených zkoušek. Akreditovaný zkušební protokol je přílohou tohoto Osvědčení. TÜV NORD Czech, s.r.o., Certifikační orgán č. 3170 akreditovaný ČIA dle ČSN EN 45011:1998 provádí certifikaci pevných paliv a pevných biopaliv. Akreditovaný certifikát je vydán na základě shody fyzikálně chemických vlastností a požadavků kriteriálního dokumentu, Vyhlášky č. 482/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 13/2009. Zkoušky včetně odběru vzorků provádějí Laboratoře a zkušebny, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060.

Zkoušky kapalných paliv a maziv

poskytují informace o kvalitativních ukazatelích těchto výrobků a o jejich užitných vlastnostech. Provádějí se v následujícím rozsahu:

 • stanovení vody,
 • stanovení popela,
 • stanovení vodíku, uhlíku a dusíku,
 • stanovení síry,
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti,
 • stanovení karbonizačního zbytku podle Conradsona,
 • stanovení mechanických nečistot,
 • stanovení hustoty,
 • stanovení kinematické viskozity,
 • stanovení čísla kyselosti,
 • stanovení bodu tuhnutí (neakreditovaná zkouška),
 • stanovení asfalténů (neakreditovaná zkouška).

Zkoušky energetických a povrchových vod

slouží ke kontrole chemického režimu parovodního okruhu (napájecí vody, kotelní vody, páry a kondenzátu) a k minimalizaci korozního napadení materiálů ze strany vody a spalin. Provádí se také chemické odstraňování korozních zplodin ze železa a oceli, tzn. kontrola vyčistění kotle. Zkoušky vod se provádějí v následujícím rozsahu:

 • stanovení elektrické konduktivity,
 • stanovení pH,
 • stanovení kyselinové neutralizační kapacity KNK,
 • stanovení sumy vápníku a hořčíku,
 • stanovení oxidu křemičitého,
 • stanovení oxidu fosforečného,
 • stanovení amonných iontů (neakreditovaná zkouška),
 • stanovení železa,
 • stanovení sodíku.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

Ing. Dana Wojnarová

Vedoucí Laboratoře energetické chemie

+420 545 110 127

wojnarova@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details