MENU

OHSAS 18001 / ISO 45001

Certifikace OHSAS 18001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je “červenou nití”, která prochází všemi procesy organizace. OHSAS 18001 stanovuje požadavky na systém managementu BOZP a zlepšování jeho výkonnosti. Nenabízí specifická výkonnostní kritéria, ani neposkytuje podrobný návod na implementaci systému managementu, ale upravuje obecné zásady pro zavedení, udržování a trvalé zlepšování systému managementu BOZP. Tato norma je použitelná ve všech organizacích, které si přejí vytvořit systém pro řízení rizik BOZP, spojených s činnostmi organizace vůči zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Je plně kompatibilní s normami ISO 9001 a ISO 14001. Certifikace podle OHSAS 18001 představuje celosvětově uznávaný průkaz zavedení efektivního systému řízení BOZP.

Po úspěšném absolvování certifikačního auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu se všemi požadavky normy OHSAS 18001:2007.

Audit je možné zorganizovat samostatně, nebo jako integrovaný s výše uvedenými standardy ISO 9001 a 14001.

 

V březnu 2018 vyšla dlouho očekávaná norma ISO 45001

12. března 2018 vyšla mezinárodní norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem pro použití. Od počátku milénia se jedná už o druhý pokus o jeho vydání pod hlavičkou Mezinárodní organizace pro standardizaci. Předchozí návrh však neuspěl. Proto Britský standardizační institut (BSI) vydal normu BS OHSAS 18001, která se zanedlouho po svém vydání v roce 1999 stala i normou používanou k akreditované certifikaci v mezinárodním měřítku. (Jako ČSN byla vydána v roce 2004). Vydání ISO 45001, ač s ročním zpožděním, bylo tedy nyní úspěšné a tak BSI ohlásil stažení OHSAS 18001 do 3 let. To prakticky znamená, že akreditovaná certifikace podle OHSAS 18001 bude ukončena do 11. března 2021.

Co přináší nová požadavková norma pro Systémy managementu BOZP?

Tak především plnou kompatibilitu s již existujícími požadavkovými normami ISO pro systémy managementu – zejména pak ISO 9001 a ISO 14001. Je totiž genericky strukturována do tzv. struktury vysoké úrovně, takže obsahuje stejný počet 10 základních kapitol. Vychází přitom z konceptu OHSAS 18001, který rozšiřuje o podrobnosti doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Zejména se to týká konceptů konzultací s pracovníky a jejich spoluúčasti na záležitostech BOZP a dále aplikací hierarchie nástrojů pro řízení rizik, které zahrnují odstranění nebezpečí, snížení rizik substitucí nebezpečných procesů, činností, materiálů a zařízení, dále využití technických, organizačních a administrativních nástrojů, včetně výcviku, a až v poslední řadě použití vhodných ochranných pomůcek. Větší důraz je také kladen na proces nakupování a zejména pak outsourcingu. Tyto zásady však plně podporuje právo Evropské Unie, včetně české legislativy, takže největší novinkou pro certifikované organizace může být integrace dosavadních nástrojů managementu BOZP s novým konceptem norem ISO pro systémy managementu, který zahrnuje strategické řízení prostřednictvím kontextu organizace, plnění požadavků a očekávání zainteresovaných stran a identifikace rizik a příležitostí pro strategické záměry. Výhodou proto bude předchozí certifikace podle novel ISO 9001, respektive ISO 14001 z roku 2015.

 

NOVĚ! Dne 1.10. vydala Česká agentura pro standardizaci normu ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití, na jejímž znění také spolupracovala.

Tato norma po uplynutí 3-letého přechodného období zcela nahradí normu ČSN OHSAS 18001. TÜV NORD již má k dispozici příslušnou akreditaci a také plně kvalifikované auditory k provedení auditu podle této nové normy.

Kromě toho poskytujeme otevřená školení pro interní auditory podle ČSN ISO 45001, a to jak pro začátečníky, tak i přeškolení auditorů OHSAS 18001.

 

Pro více informací: Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz

V případě zájmu o školení:
Ing. Zuzana Šimonová, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax : 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz