MENU

Sectorgidsen Autocontrole in de landbouw

Belgische G.A.P.-certificatiesystemen

De Sectorgidsen Autocontrole bevatten alle zaken met betrekking tot voedselveiligheid en traceerbaarheid die onder de bevoegdheid van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vallen.
Binnen de landbouw bestaan er sectorgidsen voor de Primaire Productie en voor Loonwerkers.
Deze Gidsen zijn tot stand gekomen in navolging van het KB betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen van 14 november 2003. De Gidsen kunnen besteld worden op de website hiernaast.

Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Productie (G-040)

Sinds 4 november 2012 is de gids G-040 van toepassing. Deze gids is ontstaan door de samenvoeging van de autocontrolegidsen primaire plantaardige (G-012) en primaire dierlijke (G-037) productie.

Deze gids is van toepassing voor alle activiteiten in de plantaardige productie (Module A), namelijk aardappelen, groenten (zowel versmarkt als industrie), fruit (hard- en kleinfruit), evenals akkerbouwteelten zoals granen, suikerbieten, korrelmaïs, olie- en proteïnehoudende gewassen, cichorei en hop, directe verkoop aan de consument, zaaizaad en nevenproducten, plantgoed, pootgoed en tabak. 

Deze gids is eveneens van toepassing voor alle activiteiten in de sierteelt (Module D, Niet-eetbare Tuinbouwproductie), namelijk snijbloemen, bloemisterij en sier-en bosboomkwekerij.

Er is ook een module ruwvoeder (Module B) toegevoegd voor de bedrijven die ruwvoerder produceren. Deze module omvat volgende activiteiten: grasland als droogvoeder (hooi), weide- en raaigras, kuilmaïs, voederbieten en alle andere gewassen geteeld voor dierenvoeder.

Deze gids is eveneens van toepassing voor de activiteiten in de dierlijke productie (Module C), namelijk voor de volgende deelsectoren:

  • varkens
  • rundvee (melkvee, vleesvee en vleeskalveren)
  • pluimvee (legkippen, braadkippen, reproductiepluimvee en broeierijen)
  • eenden en ganzen
  • paardachtigen (paarden en ezels)
  • loopvogels
  • schapen, geiten en hertachtigen
  • konijnen

Neem contact met ons op

Landbouw - Agriculture

TÜV NORD INTEGRA
Statiestraat 164
2600 Berchem

0032 3 287 37 60
Fax : 0032 3 287 37 61

rapp_landbouw@tuv-nord.com