Usługi Doradcze

Zarządzanie Strategiczne

W zaostrzającej się konkurencji rynkowej organizacje chcące uzyskać przewagę wobec otoczenia, która zabezpieczy jej istnienie zapewniając osiąganie celów w dłuższej perspektywie czasowej powinny podjąć starania w kierunku zarządzania strategicznego. Istotą tego obszaru jest rozstrzyganie działań kluczowych dla organizacji związanych z jej funkcjonowaniem w określonym otoczeniu, które zwiększają wartość przedsiębiorstwa przy gwarancji stabilnego rozwoju. Zarządzanie strategiczne zakłada świadome i planowe wykorzystywanie zbioru technik i metod wspierających decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą. Decyzje te determinowane są między innymi przez zmiany w otoczeniu organizacji.

Niepewność z nim związana może ulec redukcji właśnie poprzez ten proces zarządczy. W jego zakres wchodzą obszary związane między innymi z:

  • formułowaniem wizji, misji i celów strategicznych organizacji, a w dalszej fazie formułowanie strategii i nadzór nad jej realizacją
  • dbałością o kluczowe zasoby organizacji: finanse, personel, kształtowanie relacji z klientami i interesariuszami
  • zarządzanie zmianą, ryzykiem i rozwojem w organizacji


Proces zarządzania strategicznego opiera się na interakcji z otoczeniem, a znana wszystkim idea SWOT stanowi podstawę określania strategii przedsiębiorstwa. Tworzenie skutecznych strategii działania służy osiąganiu celów organizacji. Skupia się na jej długofalowym rozwoju poprzez poszukiwanie nowych możliwości, rozwiązań, wykorzystanie szans i wdrażanie innowacji. Bardzo ważny jest fakt, że podejmowane przy tym decyzje uwzględniają długotrwałe skutki. Efektem podejmowanych działań nie jest bieżąca stabilizacja, a tworzenie przyszłych rozwiązań. Dzięki tym działaniom organizacja ma szansę skupić się na planowanym zarządzaniu zmianą.

Zarządzanie strategiczne to nie tylko proces planowania, który jest oczywiście jego istotnym elementem, ale również proces wdrażania strategii oraz sam nadzór strategiczny. Kontrola jest niezbędnym elementem procesu. Monitorowanie działań przedsiębiorstwa ma na celu zapewnienie ich zgodności z założeniami oraz korygowanie odchyleń. Należy również podkreślić rolę wczesnego ostrzegania stanowiącego podsystem strategicznego systemu informacyjnego, który jest nieodłączną częścią zarządzania. Wspomaganie nadzoru polega na ujawnieniu z pewnym wyprzedzeniem różnego rodzaju problemów.

Bardzo istotne jest jasne określenie celów zarządzania strategicznego, bez nich nie może być ono efektywnie prowadzone. Cele nadają kontekst oraz determinują wybór strategii spośród wszystkich możliwych opcji pozycjonowania przedsiębiorstwa i jego interakcji z otoczeniem. Służą również jako punkty odniesienia pozwalające na ocenę skuteczności podejmowanych działań w ramach realizowanego zarządzania strategicznego.

Oferujemy Państwu pomoc w tworzeniu strategii biznesowych oraz diagnoz organizacji.


http://www.tuv-nord.com/pl/pl/zarzadzanie-strategiczne-777.htm
Góra Drukuj stronę
zarzadzanie-strategiczne-777.htm
Kontakt
Projekty Unijne
+48 32 786 46 77609 999 270 doradztwotuv-nord.pl Formularz kontaktowy

COPYRIGHT 2014 TÜV NORD GROUP
ALL RIGHTS RESERVED.

Historia Misja i wartości Dlaczego my? Kontakt Oferty pracy
Szkolenia Usługi doradcze Zapytanie oferta
Budownictwo Energetyka Gazownictwo Hutnictwo IT Kolejnictwo Medycyna Motoryzacja Spawalnictwo Technika Żywność
Marka TÜV® Harmonogram
Konferencje Klub prezesa Aktualności
Certyfikacja Usługi techniczne Szkolenia Usługi doradcze