Usługi doradcze

Fundusze unijne

 

Fundusze unijne na lata 2014-20   TUV NORD Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na rozwój działalności poprzez realizację projektów dla przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, osób prywatnych i innych podmiotów.   

Oferujemy Państwu:
- doradztwo unijne i krajowe na rozwój działalności

- doradztwo z efektywności energetycznej i projektów OZE

- doradztwo na rozwój innowacji i badań

- doradztwo w zakresie wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu


- doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego


Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w ramach Programów  na lata 2014-20 w zakresie, m.in:
- Innowacji i prac badawczo - rozwojowych,
- Inwestycji w nowe technologie,
- Efektywności energetycznej,
- Odnawialnych Źródeł Energii (fotowoltaika, energetyka wiatrowa, kolektory słoneczne, biomasa, energetyka wodna, geotermia, rozwiązania hybrydowe, itp.),
- Ochrony środowiska, gospodarki odpadami,
- Zdrowia,
- Oświaty,
- Kultury,
- Informatyzacji i cyfryzacji,
- Rozwoju obszarów wiejskich,
- Transportu.

Pracujemy na Państwa sukces oferując:

- poznanie Państwa potrzeb,
- identyfikację perspektywicznych kierunków rozwoju firmy,
- identyfikację możliwości doskonalenia procesów produkcyjnych i możliwych do implementacji najnowszych rozwiązań technicznych,
- wybór właściwej strategii projektu i dostosowanie odpowiednich  programów, 
- uszczegółowienie pomysłów oraz wybór optymalnych rozwiązań dopasowanych do celów i możliwości przedsiębiorstwa/organizacji,
- rekomendację odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem najbliższych naborów oraz szans na uzyskanie wsparcia,
- sporządzenie kompletnej dokumentacji merytorycznej i finansowej oraz technicznej,
- koordynację oceny projektu i negocjacje z Instytucją Ogłaszającą Konkurs,
- realizację i fachowe rozliczenie projektu.

Dlaczego my?
Procedura ubiegania się o wsparcie z funduszy unijnych, jak również późniejsza realizacja projektu unijnego i jego poprawne rozliczenie obwarowane są licznymi wymogami. Bez odpowiedniej wiedzy - gdzie aplikować,  co wpisać we wniosek,  jak przygotować dokumentację do konkursu a następnie jak prowadzić projekt i na co zwracać uwagę przy jego rozliczaniu - uzyskanie dotacji jest mało prawdopodobne.
Oferujemy Państwu wsparcie w dążeniu do wspólnego sukcesu, jakim jest uzyskanie przez Państwa dofinansowania z Unii Europejskiej. Wsparcie jest możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu specjalistów TÜV NORD, którzy z sukcesem pozyskiwali dotacje już w ramach pierwszych programów pomocowych. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, doskonałą jakość usług, dogodne terminy i korzystne ceny kalkulowane indywidualnie dla każdego zlecenia.
Służymy Państwu pomocą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków unijnych na Projekty. Doświadczenie naszej firmy zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania oraz zapewnia sprawne rozliczenie projektu.
Z pewnością możemy zapewnić o rzetelności i profesjonalizmie wykonania oferty doradczej firmy TÜV NORD Polska i polecić nasze usługi podmiotom ubiegającym się o dotacje w ramach programowania 20014 – 2020.

Aktualne nabory wniosków z POIR:
Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach krajowych programów operacyjnych rozpoczęły się. 
 Obecnie najważniejszy dla przedsiębiorstw jest Inteligentny Rozwój. Pierwsze nabory zostały ogłoszone:
-2 kwietnia-  Poddziałanie 1.1.1 organizowane przez NCBiR,

Pierwszy konkurs ogłoszony w 2015, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla firm z sektora MSP.
Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Głównym celem jest podniesienie innowacyjności polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R, w prowadzonej działalności.
Pula naboru, to 1,6 mld zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu  (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.


Dla kogo dofinansowanie?
- przedsiębiorstwa spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP,
- zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium RP.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
 - badania przemysłowe i prace rozwojowe,
- projekty obejmujące prace rozwojowe (projekty bez prac rozwojowych są wykluczone z możliwości dofinansowania),
- projekty wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze, technologie inżynierii medycznej),  biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna, ( żywność wysokiej jakości) zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka,  innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Krajowe Inteligentne Specjalizacje można znaleźć tutaj

- projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu: wprowadzenie do własnej działalności, udzielenie licencji, sprzedaż praw do wyników.


Koszty kwalifikowalne:

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:
-koszty wynagrodzeń,
- koszty podwykonawstwa,
- koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- koszty budynków i gruntów.

Koszty niekwalifikowalne:


- wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
- wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.


Czytaj więcej o konkursie z poddziałania

- 7 kwietnia - Poddziałanie 1.1.2 organizowane również przez NCBiR

Drugi konkurs w 2015, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – przeznaczony dla przedsiębiorców. Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej”.
Pula naboru to  0,5 mld zł (z których 400 mln zł dla MSP, 100 mln zł dla innych podmiotów. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu -wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Kwota dofinansowania:
 - Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 5 mln zł dla MSP i 20 mln zł dla pozostałych podmiotów,
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 15 mln EUR,
Wielkość dofinansowania:
mikro 45%,
małe 45%,
- średnie 35%,

 Uwaga:
Szerokie rozpowszechnienie wyników projektu przez przedsiębiorstwo  spowoduje, że wysokość dotacji może wzrosnąć do 60% dla mikro i małych, do 50% dla średnich i do 40% dla innych.


Dla kogo dofinansowanie?
- przedsiębiorstwa spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – status MSP, oraz dla przedsiębiorstw innych niż mikro, małe i średnie,
- zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

- projekty obejmujące wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej,
- projekty wpisujące się w dokument „Krajowe inteligentne specjalizacje”, np. biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), zrównoważona energetyka (rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, energooszczędne budownictwo), nanotechnologia, robotyka i automatyka, nanotechnologia, gospodarka odpadami.
- projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu (wprowadzenie do własnej działalności,  udzielenie licencji,  sprzedaż praw do wyników).
Koszty kwalifikowalne:
 - koszty wynagrodzeń,
- koszty podwykonawstwa,
- koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
-koszty budynków i gruntów.
Koszty niekwalifikowalne:
- wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
- wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Kiedy składać wnioski?
7.05 – 22.06.2015 
Więcej o działaniu 1.1.2 POIR znajdziecie Państwo tutaj


http://www.tuv-nord.com/pl/pl/fundusze-unijne-788.htm
Góra Drukuj stronę
fundusze-unijne-788.htm
Kontakt

Sylwia Łodarska

+48 32 786 46 99tel. kom. +48 665 914 447 s.lodarskatuv-nord.pl Formularz kontaktowy

Jarosław Piotrowski
Dział Usług Doradczych

+48 32 786 46 77tel. kom. +48 609 999 270 doradztwotuv-nord.pl Formularz kontaktowy

COPYRIGHT 2014 TÜV NORD GROUP
ALL RIGHTS RESERVED.

Historia Misja i wartości Dlaczego my? Kontakt Oferty pracy
Szkolenia Usługi doradcze Zapytanie oferta
Budownictwo Energetyka Gazownictwo Hutnictwo IT Kolejnictwo Medycyna Motoryzacja Spawalnictwo Technika Żywność
Marka TÜV® Harmonogram
Konferencje Klub prezesa Aktualności
Certyfikacja Usługi techniczne Szkolenia Usługi doradcze